O ČEM JEDNALA ÚNOROVÁ RADA EUROREGIONU

Vzhledem k jarním prázdninám se pravidelné páteční jednání rady uskutečnilo mimořádně v pondělí 28.2. 2022 formou videokonference.
Radní vzali v úvodu na vědomí zprávu o činnosti jednatelství a výsledky 11. oběžného řízení Fondu malých projektů. Výsledkem hlasování mimo zasedání Lokálního řídícího výboru bylo schválení 5 projektových žádostí v celkové výši dotace 42 852,21 EUR.
V bodě o aktuálních informacích k přípravě nového dotačního období 2021+ jsme hovořili především o žádosti o zařazení Fondu malých projektů Česko-Sasko pro období 2021- 2027 také v prioritní ose 3 Vzdělávání, celoživotní učení, kultura a cestovní ruch (opatření M 3.5 Zkvalitnění cestovního ruchu ve společném regionu a opatření M 3.6 Zachování, ochrana a zpřístupnění kulturního dědictví veřejnosti). Radní vyjádřili podporu a souhlasné stanovisko k této iniciativě, do které jsou zapojeni všechny česko-saské euroregiony.
Dále bylo radě představeno plnění rozpočtu roku 2021 na základě výsledků hospodaření, které skončilo přebytkem ve výši 411 239,65 Kč a zároveň návrh vyrovnaného rozpočtu pro rok 2022. Rozpočet bude v další fázi předmětem kontroly revizní komise, která se sejde v 11. týdnu.
V závěru jednání jsme radním zprostředkovali prezentaci Ekologického centra pro Krušnohoří, které je součástí našeho významného člena Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí, a.s. Vedoucí centra paní Martina Černá hovořila o činnosti centra, informovala radní především o způsobu monitoringu stavu životního prostředí, informování veřejnosti o nestandardních událostech, ekoporadenství a o environmentálně vzdělávacích projektech. Spolupráce euroregionu s centrem by měla vyústit ve společný projekt v rámci programu přeshraniční spolupráce, jehož hlavní cíl je zlepšení informovanosti v oblasti životního prostředí směrem přes saskou hranici.
Děkujeme členům rady za konstruktivní jednání a spolupráci. Příští rada se uskuteční prezenčně 25.3.2022.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

ŠKOLSKÁ KOMISE S NOVÝMI ČLENY ZE SASKÉ STRANY: SPOJENÍ PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.

SPOJUJEME ŠKOLY A PŘEKRAČUJEME HRANICE

Jsme nadšeni, že se nám podařilo  navázat nové partnerství škol. Díky naší společné iniciativě a podpoře z Fondu malých projektů se otevírají nové možnosti pro žáky a pedagogy Základní školy Hornické v Chomutově  a základní školy Bildungszentrum Adam Ries v Annabergu.

SOCIÁLNÍ KOMISE NAVŠTÍVILA HOSPIC „Ellen Gorlow“ V OEDERANU

Dne 11. dubna se konalo v Hospiz- und Palliativdienst begleitende Hände e.V. v Oederanu v Německu zasedání sociální komise Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. Téma hospicové péče navázalo na předešlé jednání komise v Hospici v Mostě. Tentokrát byly představeny klíčové aspekty hospicové péče ve okresu Střední Sasko. 

HOSPODÁŘSKÁ KOMISE A SMART RAIL CONNECTIVITY CAMPUS ANNABERG

9.4. 2024  se členové komise pro hospodářství a turistiku setkali v Annabergu. Jednání se odehrálo na Smart Rail Connectivity Campus, kde se stará nádražní budova proměnila v unikátní testovací dráhu, slibující nové příležitosti pro rozvoj regionu.

Poslední novinky

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.
Dnešní zasedání česko-saské komise životního prostředí bylo plné diskuzí a informací týkajících se ochrany přírody a udržitelného rozvoje. Hlavní téma komise se týkalo regionálního rozvoje a využití větrné energie.
Jsme nadšeni, že se nám podařilo  navázat nové partnerství škol. Díky naší společné iniciativě a podpoře z Fondu malých projektů se otevírají nové možnosti pro žáky a pedagogy Základní školy Hornické v Chomutově  a základní školy Bildungszentrum Adam Ries v Annabergu.