Říjnová rada jednala v refektáři františkánského kláštera v Kadani

Radu Euroregionu Krušnohoří přivítal v nově zrekonstruovaném klášteře Jan Losenický, místostarosta města Kadaně. Pozdně středověký poutní františkánský klášter v Kadani byl více než půl tisíciletí centrem pozornosti panovníků i diplomatů, duchovenstva i světských poutníků, umělců i mecenášů, šlechticů i prostého lidu. Jeden z jeho prvních donátorů, Jan Hasištejnský z Lobkowicz, pojal stavbu jako odraz svých dojmů ze svatých míst v Jeruzalémě.
Více o klášteru: https://www.klaster-kadan.cz/clanek/6/frantiskansky-klaster 
Samotné jednání rady pod vedením jeho předsedy Vlastimila Vozky proběhlo v refektáři dle navrženého programu. Rada se seznámila se zprávou o činnosti jednatelství a vyhodnotila konání valné hromady dne 24.9. v Mostě. V úvodu jednání rada také kooptovala nového člena do doby konání valné hromady. Zástupcem města Chomutova se stal za pana Jana Mareše, který odešel pracovat na Ministerstvo školství, současný náměstek primátora Milan Märc. Rada jmenovala také nové členy komisí, celkovou revizí prošla na návrh předsedy pana Michala Soukupa, komise pro muzea a kulturní památky. Dílčí změny byly odsouhlaseny také v komisi dopravní a komisi pro životní prostředí. Čestným hostem rady byl Ústeckým krajem delegován Pavel Hajšman, vedoucí odboru regionálního rozvoje. Aktuální složení komisí a rady se nacházejí na http://euroreg.cz/?page_id=4334.
Pravidelným příspěvkem programu jsou informace o přípravě dotačního období Programu spolupráce Česká republika-Sasko 2021-2027 https://www.sn-  cz2020.eu/cz/foerderprogramm/neue_f/basisseite_54.jsp.
V závěru jednání se rada zabývala organizací česko-německé rady a následného slavnostního předání CENY Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge za rok 2020/2021, které se uskuteční dne 8.11.2021 na Zámku Valdštejnů v Litvínově.
Příjemným zakončením programu  byla prohlídka zbrusu opraveného kostela Čtrnácti svatých Pomocníků v podání Jana Losenického, který členy srdečně pozval následující den na zcela originální, nově složené a otextované koncertní a částečně i scénické zpracování legendy o založení Františkánského  kláštere v Kadani s názvem „Sůl země nezmařená, světlo světa nepohaslé – melodrama o Čtrnácti svatých pomocnících“  na slova Jana Losenického s hudbou Jana Zástěry ke znovuotevření a požehnání někdejšího františkánského klášterního kostela v Kadani po jeho celkové opravě a restaurování. Gratulujeme a děkujeme za pozvání do Kadaně.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY DNE 31.5. 2024

Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.

KULTURNÍ KOMISE V ŽATCI – KRAJINA ŽATECKÉHO CHMELE V UNESCU

Dne 25. dubna 2024 se v Galerii Sladovna v Žatci konalo zasedání kulturní komise Euroregionu Krušnohoří. Komisi osobně přivítala místostarostka města Jaroslava Veselá, která představila Žatec a krajinu žateckého chmele, která je od roku 2023 zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO https://www.zatec-and-the-landscape-of-saaz-hops.com/.

Poslední novinky

Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge vyhlašuje výzvu k podání návrhů na udělení prestižní Ceny Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge pro rok 2024. Toto ocenění je udělováno osobám, které se významným způsobem zasloužily o přeshraniční spolupráci v rámci Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge.
Vstoupili jsme do poslední fáze přípravy a testování pro podávání projektů z Fondu malých projektů pro širokou veřejnost.
Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.