Sdělení projektovým partnerům ke krizi COVID-19

Po létě, kdy přeshraničním kontaktům téměř nic nebránilo, se s podzimem bohužel opět
vrátila omezení možností cestování a setkávání se ve spojitosti s pandemií koronaviru.
Zavedená preventivní a ochranná opatření opět komplikují realizaci Programu spolupráce
Česko – Sasko 2014–2020.
Jsme si vědomi toho, že momentální situace může narušit i průběh Vašeho projektu. Proto
Vám chceme představit možnosti, jak dopady omezení na Váš projekt zmírnit.
Můžete kdykoli kontaktovat Společný sekretariát (kontakt@sn-cz2020.eu), resp. příslušného
národního kontrolora. Každou situaci posoudíme individuálně a na základě vzájemné dohody
nalezneme řešení.
1 Obecná pravidla
Níže uvedená opatření nepředstavují žádnou změnu stávajícího právního rámce pro realizaci
projektů spolupráce, který je definován ve Smlouvě o poskytnutí dotace, Společném
realizačním dokumentu, v pravidlech pro zadávání zakázek a v relevantních nařízeních
Evropské unie.
Opatření slouží pouze ke zmírnění negativních dopadů krize COVID-19 na realizaci
programu.
Pokud chcete tato opatření využít, je třeba, abyste věrohodně popsali a zdokumentovali
dopady omezení souvisejících s koronavirem na situaci ve Vašem projektu. Z dokumentace
musí být patrné, že jste nemohli zamezit vzniku nákladů a že jste vědomě podnikli vše pro to,
abyste se vzniklým nákladům vyhnuli nebo je alespoň minimalizovali. Příslušnou
dokumentaci předejte spolu s vyúčtováním výdajů svému kontrolorovi (SAB nebo CRR). Při
hodnocení stavu věci se bude v prvé řadě přihlížet k úspěšnosti projektu jako celku. K tomu
patří uskutečnění aktivit, dosažení projektových cílů a výsledků projektu (indikátorů).
2 Realizace projektových aktivit
– Pro aktivity, které se z důvodu aktuálních omezení nemohou konat v plánované formě,
využijte alternativní formáty (např. videokonference, hybridní akce, e-Learning atd.)
Smysl a účel aktivit je přitom třeba dodržet. Změnu formátu akce s námi prosím předem
dohodněte (s SAB nebo s CRR).
– Pro aktivity, které se z objektivních důvodů nemohou konat v alternativní podobě, resp.
ve schválené době realizace projektu, nalezneme společně individuální řešení.
– Pokud jsou nutné celkové změny projektu, musí je LP oznámit SAB před koncem doby
realizace projektu.
O změnách, které nemají zásadní dopad na dosažení projektových cílů (např. odložení
akcí na pozdější termín, změna formátu akce, prodloužení doby realizace projektu za
účelem realizace naplánovaných aktivit), rozhoduje příslušný orgán (SAB nebo CRR).
O zásadních změnách, jako např. o navýšení prostředků nebo o změnách projektových
aktivit, které mají vliv na dosažení projektových cílů, rozhoduje Monitorovací výbor.
3 Způsobilost výdajů na projektové aktivity
– Pokud Vám vznikly náklady na realizaci projektových aktivit, které nemohly být kvůli
koronavirovým opatřením zcela nebo z části zrealizovány (jako např. platba nájmu za
prostory i přes zrušenou akci, cestovní náklady, nemožnost refundace již zaplacených
účastnických poplatků ze strany pořadatele, stornovací poplatky), můžete na tyto výdaje
obdržet dotaci.
V případě, že Vám byly vzniklé náklady proplaceny či vyrovnány jinou cestou (např.
pojištěním, příspěvkem v rámci tzv. kurzarbeitu atd.), je třeba tuto skutečnost oznámit
kontrolorovi (SAB nebo CRR). Způsobilé náklady pak budou sníženy o částku
poskytnutou třetí stranou.
– Výdaje vzniklé v souvislosti s realizací projektových aktivit v alternativním formátu (např.
pořízení techniky pro konání online schůzek či e-learningu apod.), mohou být uznány
jako způsobilé, pokud je patrný zřejmý přínos k naplnění cílů projektu a není přesažena
celková výše způsobilých nákladů dle Smlouvy o poskytnutí dotace. Nezbytnost vzniklých
výdajů je třeba dostatečně zdokumentovat a odůvodnit. Na bodu 2, druhé odrážce se
tímto však nic nemění.
– Výdaje za pořízené produkty či služby (např. vybavení, dárky nebo soutěžní ceny)
původně plánované pro projektové aktivity, které žadatel nyní pro projekt nevyužije, ale
které může využít později na jinou aktivitu mimo projekt, jsou nezpůsobilé.
–  Při vyúčtování osobních nákladů za období, během kterých jsou v platnosti koronavirová
omezení, věnujte prosím zvláštní pozornost popisu obsahu projektových aktivit
v monitorovací zprávě. Vyhnete se tak následným dotazům a případným sankcím.
4 Lhůty pro kontrolu
– Informujte svého kontrolora (SAB nebo CRR), pokud nejste schopni dodržet stanovené
lhůty. Kontrolor s Vámi dojedná nový termín.
– V případě, že urgentně potřebujete vyplacení prostředků, oznamte to svému kontrolorovi.
Kontrola Vámi předložené soupisky bude v rámci možností časově uspíšena, případně
dostanete možnost předložit dodatečnou Žádost o platbu mimo domluvený
harmonogram.
5 Fond malých projektů
Pro příjemce v rámci malých projektů platí obdobná ustanovení jako ve výše uvedených
odstavcích 1 až 4, přičemž jednotlivá hlášení a informace musí být předloženy příslušnému
euroregionu. V případě dalších dotazů doporučujeme spojit se s příslušným projektovým
sekretariátem Vašeho euroregionu.

Zdroj: https://www.sn-cz2020.eu/media/de_cs/aktuelles/CZ_Mitteilung_an_PT_Covid-19_HERBST.pdf

Facebook
Twitter
LinkedIn

ŠKOLSKÁ KOMISE S NOVÝMI ČLENY ZE SASKÉ STRANY: SPOJENÍ PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.

SPOJUJEME ŠKOLY A PŘEKRAČUJEME HRANICE

Jsme nadšeni, že se nám podařilo  navázat nové partnerství škol. Díky naší společné iniciativě a podpoře z Fondu malých projektů se otevírají nové možnosti pro žáky a pedagogy Základní školy Hornické v Chomutově  a základní školy Bildungszentrum Adam Ries v Annabergu.

SOCIÁLNÍ KOMISE NAVŠTÍVILA HOSPIC „Ellen Gorlow“ V OEDERANU

Dne 11. dubna se konalo v Hospiz- und Palliativdienst begleitende Hände e.V. v Oederanu v Německu zasedání sociální komise Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. Téma hospicové péče navázalo na předešlé jednání komise v Hospici v Mostě. Tentokrát byly představeny klíčové aspekty hospicové péče ve okresu Střední Sasko. 

HOSPODÁŘSKÁ KOMISE A SMART RAIL CONNECTIVITY CAMPUS ANNABERG

9.4. 2024  se členové komise pro hospodářství a turistiku setkali v Annabergu. Jednání se odehrálo na Smart Rail Connectivity Campus, kde se stará nádražní budova proměnila v unikátní testovací dráhu, slibující nové příležitosti pro rozvoj regionu.

Poslední novinky

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.
Dnešní zasedání česko-saské komise životního prostředí bylo plné diskuzí a informací týkajících se ochrany přírody a udržitelného rozvoje. Hlavní téma komise se týkalo regionálního rozvoje a využití větrné energie.
Jsme nadšeni, že se nám podařilo  navázat nové partnerství škol. Díky naší společné iniciativě a podpoře z Fondu malých projektů se otevírají nové možnosti pro žáky a pedagogy Základní školy Hornické v Chomutově  a základní školy Bildungszentrum Adam Ries v Annabergu.