ŠKOLSKÁ KOMISE POKRAČUJE VE SVÉ ČINNOSTI

Podporovat oblast vzdělávání v našem euroregionu považujeme za důležité téma, a proto se sešla dne 15.3.2022 Školská komise Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge na pobočce VŠFS v Mostě, aby navázala na činnost komise a její cíle.
Pod vedením předsedy komise, Ing. Josefa Švece, komise projednala schválený program. Představili jsme aktuální vývoj přípravy Programu spolupráce Česká republika – Sasko 2021 -2027, především obsahy podpory v prioritní ose 3, z které je možnost čerpat na projektové záměry předškolního vzdělávání, mimoškolního vzdělávání, odborného vzdělávání a spolupráci vysokých škol a profesních akademií.
Elke Zepak, jednatelka německé části představila komisi saský systém školství https://www.schule.sachsen.de/download/21_08_23_schulsystem.pdf. V následné diskuzi se komise shodla na tom, že je velkým problémem na obou stranách hranice odliv vzdělaných lidí z našeho regionu. Proto si také komise stanovila témata, kterými by se zabývala společně – mimoškolní vzdělávání, výměnné pobyty, veletrhy škol, duální systém vzdělávání a odstraňování jazykových bariér. Euroregion představí na příštím jednání komise příklady dobré praxe a zrealizované projekty z Fondu malých projektů, včetně databáze partnerství škol a potenciálních partnerů pro česko-saskou spolupráci.

Komisi jsme informovali také o zapojení české části euroregionu do projektu Demokracie nad propastí? Dezinformace versus mediální gramotnost. Projekt se zavazuje k vytvoření vzdělávacího programu v oblasti posilování demokracie a mediální výchovy v česko-saském pohraničí. Spolu s Technickou univerzitou v Chemnitz a UJEP v Ústí nad Labem bude vytvořen vzdělávací program v oblasti posilování demokracie a mediální výchovy v česko-saském pohraničí. Euroregion zapojil do projektu základní školy a osmiletá gymnázia v české části euroregionu.

Hostem jednání byl PaedDr. Václav Netolický, který představil komisi činnost Europe Direct https://www.europedirect.cz/info-centra/detail/10-most.  Prostřednictvím euroregionu byla poté domluvena schůzka s Europe Direct Erzgebirge https://www.wfe-erzgebirge.de/angebote-projekte/europe-direct-erzgebirge.
Vedoucí krušnohorského centra paní Margit Kreisslt si prohlédla prostory centra v Mostě a v navazujícím jednání představila svou činnost. Obě centra se dohodla na budoucí spolupráci a vzájemné prezentaci svých aktivit s možností podat společný projekt v rámci programu přeshraniční spolupráce.

Děkujeme VŠFS v Mostě  za zázemí a těšíme se příští jednání komise, které se uskuteční dne 23.5.2022.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY DNE 31.5. 2024

Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.

Poslední novinky

Nyní je možné podávat setkávací projekty s nedoložitelným počtem účastníků.
Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge vyhlašuje výzvu k podání návrhů na udělení prestižní Ceny Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge pro rok 2024. Toto ocenění je udělováno osobám, které se významným způsobem zasloužily o přeshraniční spolupráci v rámci Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge.
Vstoupili jsme do poslední fáze přípravy a testování pro podávání projektů z Fondu malých projektů pro širokou veřejnost.