Výroční zpráva za rok 2019 Euroregion Krušnohoří

Zpráva o činnosti sdružení Euroregion Krušnohoří za rok 2019

V naší práci v uplynulém roce 2019 došlo k podstatným změnám. Po komunálních volbách došlo na začátku nového roku na valné hromadě k obměně Rady Euroregionu Krušnohoří. Dosavadní předseda Ing. Jiří Hlinka odstoupil a na jeho místo byl zvolen Ing. Vlastimil Vozka.  V červnu minulého roku odešla do důchodu dosavadní jednatelka saské části euroregionu Beata Ebenhöh, následovala ji finanční manažerka Doris Preuscher a pracovní poměr krátce nato ukončila i projektová manažerka Elke Zepak. Nový projektový manager Daniel Großmann ukončil pracovní poměr ještě ve zkušební době. Na saské straně tedy došlo k úplné změně personálu. Přesto se nám společně podařilo pokračovat v práci euroregionu, zajistit jeho chod i správu Fondu malých projektů. I v uplynulém roce po nás zůstala prioritou realizace operačního programu pro česko – saskou přeshraniční spolupráci Interreg V-A. V uplynulém roce byly v Monitorovacím výboru Kooperačního programu Česká republika – Sasko – 2014–2020 (velké projekty) vyčerpány téměř všechny prostředky. Náš projektový záměr v tomto výboru na posílení mediální spolupráce a na vytvoření rozvojové strategie v rámci velkého projektu, který za nás podal Euregion Egrensis, nebyl schválen. Na našich stránkách http://euroreg.cz jsou informace o velkých projektech pravidelně zveřejňovány a na stránkách euroregionu je trvale umístěn odkaz na stránky www.sn-cz2020.eu, kde jsou nejen aktuální informace k programu, a je zde zveřejněn i Realizační dokument a podklady pro podávání žádostí.

Pro naši práci jsme nadále úspěšně využívali Fond malých projektů, který zůstává velmi důležitým nástrojem pro přeshraniční spolupráci našich členů i přátel našeho euroregionu. Vyúčtování našeho projektu Fond malých projektů probíhalo nadále bez problémů, kontrola z CRR i Ministerstva financí ČR neshledala žádné chyby.

I v roce 2019 pokračovalo krácení opakovaných projektů. Dotace byly v prvním případě opakovaného projektu kráceny o 10%, poté o 50%. Obě strany euroregionu s tím nesouhlasí, protože opakované projekty prohlubují přeshraniční spolupráci a zaručují její udržitelnost. Rada pozvala na své jednání i zástupce MMR ČR, kde se o této problematice jednalo. Došlo ke zmírnění a nyní se krácení opakovaných projektů netýká dětí, mládeže a akcí pro postižené. Opakovaný projekt je i náš Infopress, na který jsme obdrželi ještě počátkem loňského roku dotaci jen ve výši 75%. Pro německou stanu zatím není Infopress prioritou, a tak je Infopress po 25 letech vydáván jen ve formátu pdf na internetu a pouze v češtině. Poslední vydání Infopressu v papírové podobě vydala naše členská firma Raprint v rámci svého členství. Za velký úspěch považujeme zápis Montanregionu Krušnohoří na seznam kulturního dědictví UNESCO, což bylo celou dobu naše priorita.

 

Zpráva:

 1. Plnění úkolů stanovených pro rok 2019
 2. Realizace programu Interreg V-A
 3. Komise Euroregionu Krušnohoří
 4. Infopress
 5. Projekty a akce euroregionu
 6. Asociace euroregionů ČR a AGEG
 7. Smluvní spolupráce
 8. Jednatelství
 9. Vývoj členské základny v roce 2019
 10. Rada Euroregionu Krušnohoří
 11. Úkoly Euroregionu Krušnohoří pro rok 2020

 

1. Plnění úkolů stanovených pro rok 2019

V uplynulém roce jsme si na valné hromadě v Jirkově stanovili hlavní úkoly pro rok 2019, teď tedy posuďme, jak jsme je plnili.

 

Fond malých projektů

Nejdůležitějším úkolem pro rok 2019 byla realizace programu na podporu přeshraniční spolupráce, jak pro velké projekty, tak i pro Fond malých projektů, který náš euroregion nejen spravuje, ale i administruje. Pro nás je důležité, že Fond malých projektů zůstal i nadále v režii euroregionů. V našich odborných komisích byly připraveny náměty smysluplných společných projektů, které byly v loňském roce z velké části již i realizovány. V roce 2019 se uskutečnily celkem 4 Lokální řídící výbory. Na konci roku 2019 však na české straně byly prostředky z Fondu malých projektů téměř vyčerpány, na saské straně zbývá ještě něco přes 300 000 EUR.

 

Velké projekty

Také i v minulém roce byl stanoven úkol více se zaměřit na problematiku velkých projektů a na jejich výraznější propagaci, protože euroregion spolurozhoduje o velkých projektech. Poradenství o přípravě problematice a přípravě velkých projektů vedlo k posílení jeho autority, euroregion se také aktivně zapojil do přípravy několika velkých projektů (hasičská a záchranářská technika, vodohospodářství). V propagaci jsme využili především Infopress, naše webové aktuální stránky, ale hlavně rozhovory s našimi členy.

 

Mediální spolupráce

Priorita euroregionu, práce s veřejností – mediální spolupráce, byla ještě počátkem roku 2019 realizována schváleným malým projektem a bylo vydáno jedno číslo.  Součástí projektu bylo také další uplatnění facebooku, kde byly, kromě internetových stránek, umisťovány aktuální informace. V Infopressu, na facebooku a na našich stránkách se v něm podařilo zajišťovat především prezentaci programu, úspěšných projektů a transparentně představit práci euroregionu. Podpořili jsme také propagaci partnerských projektů spolu s našimi mediálními partnery. Zkvalitnilo se a rozšířilo naše internetové zpravodajství. Využívání prezentace sponzorů, kterým nabízíme prostor na našich internetových stránkách, se osvědčilo jen v malé míře. Po ukončení dotace na Infopress ho nyní vydáváme jen ve formátu pdf, umisťujeme na internetu a vychází zatím jen v české verzi. Bohužel pro německou stranu není Infopress v situaci, kdy je kompletně změněno personální obsazení jeho jednatelství, prioritou

 

Doprava

V oblasti dopravy byl nadále naší prioritou záměr obnovy úseku železnice Moldava – Rehefeld, o kterou se zasazoval spolu s euroregionem Českojiřetínský spolek. Absolvoval řadu jednání s příslušnými ministerstvy, generálním konzulátem v Drážďanech a uspořádal na toto téma konferenci.

Prioritou zůstává dostavba čtyřproudové rychlostní silnice Praha – Chemnitz a zvýšení kapacity silniční přeshraniční nákladní i osobní dopravy. Úkol otevírání nových hraničních přechodů pro automobilovou dopravu byl otevřením posledního přechodu pro silniční dopravu v Brandově splněn. Nepodařilo se ale prosadit ochvat obce Brandov. Osvědčilo se přímé autobusové spojení Olbernahu – Litvínov. Z iniciativy dopravní komise byly soustředěny další impulsy pro společné řešení dopravní problematiky – jednalo se o řidičské průkazy vystavované pro německé řidiče, kterým byly odebrány. Tento úkol byl splněn. Není ale dosud vyřešeno vytvoření společné koncepce přeshraniční vlakové a autobusové dopravy a společné tarify.

 

Životní prostředí

V oblasti životního prostředí se do popředí v minulém roce dostala kromě čistoty ovzduší i problematika čistoty vody v Krušných horách a Podkrušnohoří. Nadále byla další prioritou, pociťovanou především v německé části euroregionu, čistota zdrojů pitné vody v Krušných horách. Další prioritou byla protipovodňová opatření a monitoring stavu vod. Velkou práci vykonala v tomto směru naše členská firma Ekonord.  Euroregion zprostředkoval několik setkání ohledně čistoty ovzduší a s pomocí Ústeckého kraje prezentoval aktivity na české straně, vedoucí k zachování zdravého životního prostředí. Využil při tom velkého projektu iniciovaného Ústeckým krajem pro zjišťování příčin znečištěn a zápachu především na jednáních komise pro životní prostředí. Jedná se o velký projekt OdCom. Pokračovaly práce v projektu VODAMIN II, zaměřený na problematiku důlních vod po ukončení těžby.

 

Kultura a školství

V oblasti kultury a školství jsme nadále jsme chtěli udržet tradiční kulturní projekty euroregionu, jako je spolupráce divadel, výstavy, adventní koncerty a vzájemná prezentace v oblasti kultury a umění. Tyto záměry byly formulovány do podoby konkrétních projektů. V prosinci se uskutečnil ve Freibergu společný adventní koncert, vzdělávací zařízení se domlouvala na projektu vzájemných studijních pobytů. Po úspěchu velké výstavy saských umělců v Mostě a po vydání katalogu se v uplynulém roce připravovalo jeho pokračování v Sasku, s podáním projektu se počítalo v roce 2019, ale nepodařilo se saské straně projekt podat. Úsilí komise nadále směřovalo pomocí společných kulturních a vzdělávacích projektů posilovat identitu obou částí euroregionu.

 

Sociální oblast

V sociální oblasti byla v roce 2019 stanovena témata postižených, denních stacionářů a problematika závislostí. K tomu byly realizovány nejen cílené workshopy, ale i exkurze na obou stranách euroregionu.

Dalšími tématy byla podpora vzájemné informovanosti a příprava společných projektů do nového programového období.

 

AGEG

Zasedání Asociace evropských euroregionů se v uplynulém roce v Drážďanech a Pirně zúčastnili oba jednatelé. Po oficiálním vstupu našeho euroregionu do této asociace byl náš euroregion představen. Zasedání asociace bylo spojeno s bohatým kulturním programem.

 

Asociace euroregionů ČR

V Asociaci euroregionů ČR nedošlo ke zvýšení činnosti.  Jednatelé se scházeli na jednáních Monitorovacího výboru a v Česko-saské mezivládní komisi, kde se soustřeďovali na realizaci programu na podporu přeshraniční spolupráce v letech 2015 – 2020.

 

Sport

Zásluhou předsedy sportovní komise Mgr. Zdeňka Pištory, starosty Postoloprt, se podpora sportu v euroregionu v uplynulém roce dále velmi úspěšně rozvíjela. Zintenzivnila se nejen práce komise, která iniciovala mnohé sportovní záměry, ale sama připravila rozsáhlý sportovní projekt, společné sportovní hry dvou euroregionů, který se stal tak pod jeho vedením již tradicí. Připravila i projekt zimních sportovních her, které se uskutečnily v lednu 2020.

 

Montanregion

Dne 6. července 2019 byl náš projekt Montanregion Krušnohoří zapsán na Seznam světového dědictví UNESCO a splnila se tak priorita, kterou náš euroregion prosazoval po dvě desetiletí. Náš euroregion se také celou dobu zasazoval o jeho publicitu.

 

Spolupráce s partnery

Nejdůležitějším úkolem bylo další prohlubování naší dosavadní prospěšné spolupráce s Ústeckým krajem a větší koordinace úkolů euroregionu a kraje, včetně zapojení komunálních politiků, poslanců a senátorů. Spolupráce s krajem se v loňském roce nadále výrazně zkvalitňovala. Byly doplněny komise euroregionu o pracovníky krajského úřadu, pokračovala spolupráce euroregionu a zahraničního výboru kraje.

Velmi úspěšná byla spolupráce s hospodářskými komorami Most a Chomutov, která se projevila ve společné realizaci a propagaci mnoha projektů

 

Rozvojová strategie

Stanovený úkol – vytvoření rozvojové strategie byl plněn v minulém roce jen částečně. Jednotlivé komise dodaly své náměty, ale zatím nejsou zpracovány do uceleného matriálu. Měla by to být také náplň společného projektu s Euregiem Egrensis, spolu s mediálním projektem. Bohužel tento projekt, který podal Egrensis a přidal do něj své aktivity, nebyl schválen.

 

 

2. Kooperační program česko-saské spolupráce 2014 – 2020

INTERREG V-A

 

Monitorovací výbor – velké projekty

Euroregion Krušnohoří zastupovali v Monitorovacím výboru Mgr. Jan Paparega a Mgr. František Bína. V minulém roce se ho zúčastnil pouze jednatel. Pro euroregion bylo velmi důležité, že k projektovým žádostem předávaly svá stanoviska odborné komise euroregionu a jejich stanoviska Monitorovací výbor kladně oceňoval.

V uplynulém roce zasedal Monitorovací výbor třikrát.

 

Zasedání Monitorovacího výboru

 

Hrad Mylau 14. 5.

Projednán byl stav realizace stávajícího programu se zprávou o vyplácení prostředků na realizované projekty, shodli se na změně jednacího řádu, posílili technickou pomoc vzhledem k přípravě nového programu a schválili roční prováděcí zprávu. Výboru byly předloženy dvě žádosti o navýšení prostředků, které ale nebyly schváleny a dvě projektové žádosti, které naopak schváleny byly. Důležitým bodem byla samozřejmě informace o přípravě nového programového období. Prezentovala je Dr. Egle Spudelite, zástupkyně Evropské komise. Redakční skupina, ve které jsou euroregiony zahrnuty, připravila vyhodnocení programu, dopadovou analýzu, probíhala diskuse o zaměření programu a do této diskuse byly euroregiony opět zahrnuty. Pro každodenní přeshraniční práci je nejdůležitějším nástrojem Fond malých projektů a znovu bylo potvrzeno, že zůstává zachován.

Monitorovací výbor se na jednání rozloučil s jednatelkou německé části našeho euroregionu Beate Ebenhöh, která po 26 letech své aktivní práce v tomto grémiu odešla do důchodu.

 

Turnov 10. a 11. září

Členové Monitorovacího výboru se zde seznámili se stavem realizace dosavadního programu, s finanční zprávou Certifikačního orgánu a se závěrečnou zprávou 1. etapy evaluace. Monitorovací výbor schválil poté změny v projektu e-FEKTA partnerů Litoměřic a Drážďan, schválil projekt BASKET4All – Basket4all s názvem Když se sousedé od sebe učí v Euroregionu Elbe/Labe, projekt Silní sousedé 2.0 – vícejazyčnost v příhraničním regionu díky binacionální dobrovolné službě partnerů v Euroregionech Labe, Krušnohoří a Egrensis a vysoce oceněný projekt Posílení institucionální spolupráce v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa. Euroregion Nisa zde představil svou činnost a rozvojovou strategii a Euroregiony Egrensis a Elbe/Labe prezentovaly realizaci Fondu malých projektů. Největší pozornost věnovali všichni přítomní přípravě nového programu. Uvedla ji Yvonne Schönlein ze Saského správního orgánu a Dr. Egle Spudulyte z Evropské komise. Předběžně bylo stanoveno 5 cílů a jeden specifický cíl Interreg (inovace, životní prostředí, hospodářství, kulturní spolupráce, vzdělávání). Pro všechny byla zajímavá exkurze v místním Horolezeckém muzeu.

 

Freiberg 4. 12.

V sídle Euroregionu Erzgebirge/Krušnohoří ve Freibergu se Monitorovací výbor zabýval stavem realizace programu, vyplácením prostředků a finanční zprávou Certifikačního orgánu. Také v kooperačním programu přeshraniční spolupráce již docházejí prostředky. Výbor schválil změny v realizaci dvou projektů a předložený projekt Justice CZ-SN schválil jednomyslně. Dva další projekty, Lesy v ohrožení – Přeshraniční síť pro monitoring a prevenci rizik a projekt Posílení a rozvoj přeshraniční spolupráce „Klima a Biodiverzita ale oprávněně Monitorovací výbor neschválil. Ostatně nedoporučila je ani odborná komise pro životní prostředí našeho euroregionu. Členové výboru se dále seznámili se zprávou o stavu plnění Komunikační strategie 2019 a s Komunikačním plánem na rok 2020. Co je pro euroregiony ale podstatné, je především Fond malých projektů, který je v nové programu zahrnut. Na zasedání se také představily další dva euroregiony – Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge a Euroregion Nisa a prezentoval se zde projekt Podpora přeshraniční spolupráce a vzdělávání v oblasti zdravotnictví a záchranářství mnoha českých i německých partnerů pod vedením Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje.

 

Fond malých projektů

Pro činnost euroregionu a pro přeshraniční spolupráci byl v uplynulém roce opět nejvýznamnější Fond malých projektů v Kooperačním programu Česko – saské přeshraniční spolupráce Interreg V-A. Fond malých projektů je v tomto programu realizován formou velkého projektu a obsahuje jeho správu a administraci v Euroregionu Krušnohoří. Podporovat bude přeshraniční spolupráci Saska a ČR do roku 2020. Ročně měla každá strana euroregionu k dispozici ve Fondu malých projektů průměrně 220 000 EUR. Celkem bylo k dispozici v současném programovém období pro českou stanu již podstatně méně prostředků, pouze 60.000 EUR. Na saské straně bylo k dispozici ještě téměř půl milionu EUR.

O přidělení dotace rozhodoval česko – saský společný Lokální řídící výbor s celkovým počtem 16 hlasujících členů a 7 členů s hlasem poradním. Projekty byly nadále projednávány v odborných komisích euroregionu a jejich profesionální stanoviska byla pro členy Lokálního řídícího výboru velmi dobrým vodítkem.

 

Most 6. 3.

Celkem bylo předloženo k rozhodování 11 projektových žádostí, schváleno jich bylo 10, jeden projekt nedosáhl požadovanou hranici 50 bodů. Za Centrum pro regionální rozvoj ČR se zasedání zúčastnila Ing. Lenka Klognerová a za Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Karel Malát. Projekty byly posouzeny v odborných komisích euroregionu a jejich názory byly plně zohledněny.

 

Freiberg 22. 5.

Lokální řídící výbor rozhodoval o 22 projektových žádostí. Schváleny byly tentokrát všechny. Svědčilo to o výborné práci projektových a finančních manažerkách společného projektového sekretariátu euroregionu, které projektové žádosti prověřily a se žadateli je konzultovaly. Za Ministerstvo pro místní rozvoj ČR se jednání zúčastnil Ing. Karel Malát. Vzhledem k tomu, že na české straně zůstává jen velmi málo prostředků měli by čeští žadatelé využít možnosti svých saských partnerů, aby se společné projekty podávaly více na saské straně. Projekty i tentokrát byly zodpovědně posouzeny v odborných komisích euroregionu a jejich názory byly plně zohledněny. Na závěr se všichni přítomní dojemně rozloučili s jednatelkou německé části euroregionu Beate Ebenhöh, která odchází po 26 letech svědomité práce v euroregionu na zasloužilý odpočinek.

 

Most 9. 9.

Na zasedání Lokálního řídícího výboru Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge dne 9. září 2019 v Mostě se představili noví zástupci jednatelství německé části našeho euroregionu. Personální obsazení na saské straně je kompletně změněno. Jednatelkou byla zvolena Veronika Jahn, finanční manažerka Gerit Straube a projektový manager Daniel Großmann. Na mosteckém jednání byly předloženy celkem čtyři projekty, z nichž byly tři schváleny

Projekty byly posouzeny v odborných komisích euroregionu a jejich názory byly ve třech případech zohledněny.

 

Freiberg 2. 12

Na zasedání Lokálního řídícího výboru byly schváleny 3 projekty. Jeden projekt schválen nebyl. Další dva sportovní projekty byly hodnoceny v oběžném řízení a byla schváleny.

Jednání Lokálního řídícího výboru se zúčastnili zástupci MMR ČR Dr. Jiří Horáček a Ing. Karel Malát a za CRR Ing. Lenka Klognerová. Saskou stranu zastupovala Ywonne Schönlein ze správního orgánu.  Na jednání se také představila nová projektová manažerka na saské straně euroregionu Tereza Forker, která vystřídala Daniela Großmanna.

Projekty byly posouzeny v odborných komisích euroregionu a jejich názory byly ve všech případech zohledněny.

 

 

3. Komise Euroregionu Krušnohoří

Práce komisí se v roce 2019 se sice nadále soustředila především na posuzování předkládaných projektů a na iniciaci nových projektů, ale v loňském roce se všechny komise zapojily do přípravy rozvojové strategie euroregionu s výhledem do roku 2030. Pro předkládání projektových záměrů slouží zveřejněná procedura podávání žádostí a její aktualizace je pravidelně umísťována ve zpravodaji Euroregionu Krušnohoří Infopress a na internetových stránkách euroregionu www.euroreg.cz.  Komise poskytují velmi zodpovědné poradenství po žadatele. Předávají stanoviska Lokálnímu řídícímu výboru k předkládaným projektům a zprostředkují kontakty, pomáhají v navazování spolupráce a iniciují své vlastní projekty.

 

Komise pro kulturu a mládež

Předseda: PhDr. Václav Hofmann — Most

Členové:

 • Mgr. Michal Soukup — Obl. Muzeum Most
 • Bc. Věra Fryčová — Chomutov
 • Jaromír Vápeník — předseda kulturní komise Postoloprty
 • MgA Jiří Rumpík — ředitel Městského divadla v Mostě
 • Mgr. Lukáš Novotný — UJEP Ústí nad Labem
 • Ing. Jiří Macháček — starosta Osek
 • Ing. Marcela Dvořáková — místostarostka Bílina
 • Constanze Ulbricht — Leiterin Teilbetrieb LK ERZ
 • Baldaufvilla Vorsitz
 • Susanne Schmidt — Eigenbetrieb LK ERZ
 • Julia Pikos — Mittelsächsische Kultur GmbH
 • Kathrin Hillig — Mittelsächsische Kultur GmbH

 

Most 26. 2.

Jedním z nejúspěšnějších projektů této aktivní komise byla výstava saských umělců v tehdejší mostecké galerii GVU a tento projekt by měl mít své pokračování. Vzhledem k tomu, že došlo ke spojení mostecké galerie s mosteckým muzeem, mělo by pokračování projektu nyní vést muzeum. Jednání komise se proto uskutečnilo v jeho zasedací místnosti. Komise ustavila užší pracovní skupinu pod vedením Constanze Ulbrichtové z Marienbergu, která projekt prezentace, tentokrát českých umělců v Sasku, připraví. Projektová manažerka Elke Zepak seznámila českou stranu s novým ustanovením v realizaci projektů na saské straně. Místo dosavadní hranice 500 EUR pro výběrové řízení byla stanovena hranice ještě nižší, tentokrát 250 EUR. Komise považuje tento způsob výběrového řízení na kulturní aktivity za velmi nešťastný, a pověřila své zástupce, aby se dopisem obrátili na Správní orgán programu a na saské Ministerstvo financí. Komise poté velmi podrobně hodnotila čtyři předložené projekty. Byly konzultovány s projektovými a finančními manažerkami, byly dobře připraveny, a proto je komise doporučila ke schválení. V komisi došlo ke změnám. Po komunálních volbách byli do ní zvoleni dva noví členové – místostarostka Bíliny Ing. Marcela Dvořákovou a starosta Oseku Ing. Jiří Macháček. Vzhledem ke spojení galerie a muzea v Mostě komise navrhuje, aby byla komise posílena o zástupce muzea, protože galerie byla v komisi zastoupena. Ředitel Oblastního muzea v Mostě Mgr. Michal Soukup připravil pro členy komise na závěr jednání nesmírně zajímavou exkurzi. V muzeu je totiž nyní k vidění velkoformátové dílo proslulého českého malíře Alfonze Muchy. Obraz byl vytvořen počátkem třicátých let pro Českou záložnu v Mostě. Navazuje na Slovanskou epopej a představuje Boha Mamonu, ale možná by měl být interpretován i jako slovanský bůh Veles. Obraz přestál okupaci, válku i zbourání starého Mostu. Po roce 1977 byl darován mosteckému muzeu a u příležitosti stého výročí vzniku Československa byl zpřístupněn veřejnosti.

 

Marienberg 10. 5.

Tato komise měla jako vždy i ve volnočasovém zařízení Baldauf Villa k hodnocení nejvíce projektů pro rozhodování Lokálního řídícího výboru; tentokrát jich bylo celkem 11. A protože byly velmi pečlivě konzultovány projektovými a finančními manažerkami v jednatelstvích obou částí euroregionu, komise je po podrobném projednání doporučila ke schválení jen s několika drobnými věcnými připomínkami. Na posledním jednání komise v Mostě požádali členové komise předsedkyni její německé části Constanze Ulbricht o projednání komplikovaných pravidel výběrových řízení v rámci malých projektů na saské straně, kde se jedná o hranici vcelku zanedbatelných částek. Constanze ale na saském ministerstvu financí neuspěla, pravidla jsou ještě komplikovanější. Hezky zavzpomínal předseda české části komise Václav Hofmann: “Když jsme začínali v euroregionu, záviděli jsme saským kolegům jejich jednoduché a rozumné předpisy“.

Jednání se tentokrát z důvodu nemoci nemohla zúčastnit jednatelka německé části euroregionu, Beate Ebenhöh, která odchází do důchodu. A právě na tomto jednání se s ní komise chtěla rozloučit. Tak jí poslala alespoň dárky z jejího oblíbeného českého zeleného skla a společnou fotografii.

 

Vejprty 28.8.

Komise se sešla v místě mnohých společných projektů Vejprty – Bärenstein. Informovala o nich jak starostka Vejprt Jitka Gavdunová, tak i její kolega, nový starosta Bärensteinu Silvio Wagner. Jednání se zúčastnila nová jednatelka německé části Veronika Jahn, představil se zde nový projektový manager Daniel Grossmann a přijel i předseda české části euroregionu Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka, který se o činnost komise velmi zajímal. Všichni vřele uvítali bývalou jednatelku Beatu Ebenhöh, která se zde rozloučila se svou komisí, která ji obzvláště přirostla k srdci.

Komise se na svém jednání seznámila s přípravou nového programu a vyjádřila uspokojení nad tím, že bude zachován Fond malých projektů a nebude nutné vytvořit přeshraniční právní subjekt. Všichni znovu vyjádřili přání, aby se ve Fondu malých projektů nekrátily opakované projekty a aby nový program byl bez zbytečné byrokracie.

Pro rozhodování Lokálního řídícího výboru o malých projektech komise vypracovala stanoviska ke třem projektům ve své oblasti a doporučila je s připomínkami k přijetí.

Dlouho členové komise diskutovali o Ceně Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge za vynikající přeshraniční spolupráci. Na české straně byli v době jednání komise navrženi 4 kandidáti, ale vzhledem k tomu, že termín podávání návrhů byl stanoven na 15. září, komise odložila zpracování svého stanoviska s návrhem na příští jednání dne 13.11.2019.

Tradičním projektem komise je adventní koncert. připravila ho na české straně Martina Ďurdíková a na saské Dipl.-Ing. Andreas Schwinger z Freibergu. Jedním ze záměrů komise je představení českých umělců v Sasku poté, co se umělci ze Saska představili v Mostě. Pro podání a organizaci takového projetu je zapotřebí německého partnera, bohužel se zatím nenašel.

 

Marienberg 13. 11.

Komise pro kulturu a mládež se sešla v Marienbergu opět ve volnočasovém zařízení Baldauf Villa. Představila se zde nová projektová manažerka německé části euroregionu Tereza Forker. Po představení činnosti tohoto zařízení hodnotila komise dvě projektové žádosti, z nichž jednu doporučuje je schválení na jednání Lokálního řídícího výboru, ale jednu jednomyslně nedoporučuje. Velká diskuse proběhla nad návrhy udělení Cen Euroregionu Krušnohoří. Právě kulturní komise je pověřena posouzením návrhů kandidátů. Komise z došlých návrhů doporučila ke schválení udělení Ceny Petru Červenkovi, starostovi Meziboří a Uwe Schulzemu, předsedovi sdružení Verein Denkmalpflege Weipert  e.V. Návrh jednatele, aby starosta partnerského města Meziboří Saydy, Volker Körnert, obdržel alternativní cenu, komise nedoporučila.  Adventní koncert byl připraven a uskutečnil se tentokrát dne 30. 11. 2019 ve Freibergu. Komise naplánovala termíny svého jednání v příštím roce a shodla se na svých projektových záměrech.

 

Muzea a kulturní památky

Předseda: Mgr. Michal Soukup — ředitel Oblastního muzea Most

Členové:

 • PhDr. Radka Holodňáková — ředitelka Regionálního muzea Žatec
 • Antonín Herzán — Lesná
 • Mgr. Adam Šrejbr — Ústecký kraj KPÚ
 • Mgr. Michaela Hofmannová — kastelánka Krásný Dvůr
 • Jaroslav Špička — místostarosta Žatec
 • Mgr. Markéta Prontekerová — ředitelka muzea Chomutov
 • Bc. Markéta Houdková — Jirkov
 • Andrea Riedel — Stadt- und Bergbaumuseum Freiberg
 • Jan Färber — Bergbaumuseum Oelsnitz
 • Wolfgang Blaschke — Städtische Museen Annaberg-Buchholz Vorsitz
 • Dr. Konrad Auerbach — Spielzeugmuseum Seiffen
 • Frank Lehmann — Museum Olbernhau
 • Cornelia Ferguson — Silbermannmuseum Frauenstein
 • Eva Blaschke — Oberwiesenthal

 

Freiberg 11. 2.

Komise pro muzea a kulturní památky zhlédla boha války Marse ve Freibergu

Když nastoupil v roce 1587 na trůn saský kurfiřt Christian I., dostal od toskánského velkovévody Francesca I. Medicejského vzácný dar. Byly jím tři sošky, které zhotovil proslulý renesanční umělec Giambologna. Čtvrtou sošku, zobrazující boha války Marse, sochař k zakázce sám přidal. Osud tomu chtěl, že 40 cm vysoká soška boha Marse byla od původních tří oddělena a získala rodina Wettinů. Od nich se pak Mars dostal do rukou sběratele, který jej v roce 1983 věnoval společnosti AG Bayer. Ta chtěla bronzovou sošku poslat do dražby do londýnské aukční síně Sotheby’s. Vzácná památka saské kulturní historie by mohla definitivně opustit Evropu a zmizet v některé ze soukromých sbírek v zámoří. Zásluhou finanční podpory Svobodného státu Sasko, Spolkové vlády Německa a mnoha sponzorů se naštěstí podařilo sošku předem vykoupit. Mars se vrátil do Saska. Než definitivně doputuje do drážďanských státních uměleckých sbírek, navštíví tři města. Prvním z nich je muzeum ve Freibergu. Spolu s ním mohli moci návštěvníci shlédnout také interiér jinak veřejně nepřístupné hrobky v sousedním kostele.

Komisi podrobně seznámila s historií Marse nová ředitelka freiberského muzea Andrea Riedl. Po prohlídce se členové komise věnovali probíhajícím projektům, z nichž pro česko-saský svět muzeí a památek jsou aktuálně nejdůležitější Kulturní krajina Krušnohoří pro seznam památek UNESCO, projekt Hračkářský průmysl v Krušnohoří a projekt Středověkého umění. V rámci jednání byly také představeny další projektové záměry. S velkým zájmem, jako vždy, se setkaly nejčerstvější informace z muzeí a dalších kulturních památek.

Na jednání se představila nová členka, Bc. Markéta Hodková a s komisí se koncem března rozloučil její dlouholetý a aktivní člen Frank Lehmann, který odešel do penze.

 

Zámek Krásný Dvůr 26. 8.

Jednání této aktivní komise se zúčastnil i nový předseda našeho euroregionu Ing. Vlastimil Vozka, který se do práce euroregionu aktivně zapojil. Poprvé se jednání zúčastnila i nová jednatelka německé části euroregionu Veronika Jahn a představila se zde také nová členka komise Kateřina Herzánová z Horského klubu Lesná. Prezentovala jeho aktivity a úspěšný projekt výstavby krušnohorského muzea tak zajímavě, že se komise rozhodla na její návrh uspořádat příští jednání na Lesné.

Komise se zájmem vyslechla informaci o zařazení Montanregionu na seznam kulturního dědictví UNESCO od očitého svědka, Dr. Adama Šrejbra z odboru kultura a památkové péče Ústeckého kraje, významného člena naší komise. Komise stála u zrodu tohoto projektu a doprovázela ho celou dobu. Zúčastnila se také 12. 9. konference v Mostě na toto téma.

Důležitými body byly projektové záměry komise a rozvojová strategie euroregionu z pohledu muzeí a kulturních památek. Ředitelka chomutovského muzea Mgr. Prontekerová, a Dr. Blaschke z annaberského muzea připravili již 14. května roku 2018 první koncept této strategie a užší skupina v něm bude pokračovat s doplněním o využití Montanregionu. Zástupci jednotlivých muzeí a kulturních památek využili jednání k výměně zkušeností a informovali se navzájem o aktuálním dění ve svých zařízeních a o úspěšných společně realizovaných přeshraničích projektech.

Na závěr provedla kastelánka zámku Mgr. Michaela Hofmannová, aktivní členka komise, účastníky jednání zámkem Krásný Dvůr, který rozhodně stojí za návštěvu.

 

Lesná 18. listopadu 2019

Vlastnímu jednání komise předcházelo jednání užší pracovní skupiny v chomutovském muzeu, které se věnovalo rozvojové strategii Euroregionu Krušnohoří, se záměry komise pro příští období. Její členové, předsedové komise Mgr. Soukup, Dr. Blachke a ředitelka chomutovského muzea Mgr. Prontekerová spolu s oběma jednateli euroregionu se shodli na návrhu zpočátku menších konkrétních aktivit na základě nových kooperačních smluv partnerů se zaměřením na dvojjazyčnost, digitalizaci a síťové propojení, a tento návrh přednesli na společném jednání v Krušnohorském hrázděném domě v Lesné. Tento objekt vznikl jako replika krušnohorských historických domů, což je úspěšný velký projekt v programu Interreg V A, schválený v Monitorovacím výboru. Členy komise v něm provedla Mgr. Kateřina Herzánová, čerstvá členka komise. Pro všechny byly zajímavé nejnovější informace o přípravě nového programu, které předala jednatelka německé části euroregionu, Veronika Jahn. Komise poté projednala projektový záměr Virtual tour – Krušné hory, který podává Podkrušnohorské technické muzeum v Mostě s partnerem městem Marienberg a doporučila ho ke schválení. Jako vždy přítomní zástupci muzeí představili své aktivity a plány, což byla velmi zajímavá výměna zkušeností. Návrh úzké pracovní skupiny na společné projektové záměry komise doporučila a do příštího jednání připraví další návrhy. Jednatelka německé části Veronika Jahn zde představila svou novou, již třetí, projektovou manažerku Terezu Forker.

 

 

Dopravní komise 2019

Předseda: Ing. Petr Pípal — starosta Dubí

Členové:

 • Miroslav Kurucz — jednatel firmy BES s.r.o., Chomutov
 • Ing. Jan Jareš — OHK Most
 • Anna Elischerová — oddělení pozemních komunikací, Krajský úřad Ústeckého kraje
 • Jaromír Komínek — radní Ústeckého kraje pro dopravu
 • Ing. Jiří Holý — Dopravní podnik Mostu a Litvínova
 • Ing. Vladimír Štochl — ředitel Regionálního obchodního centra ČD, a.s.
 • Dirk Schlümper — LKR MS předseda
 • Ute Friedrich — LKR MS
 • Markus Sommerhoff — LK ERZ
 • Thomas Bretschneider — LK ERZ
 • Karl Schneider — Regionaler Planungsverband Chemnitz

 

Autodrom Most 12. 2.

Dopravní komise tentokrát projednala nejen dopravní problematiku v Euroregionu Krušnohoří, ale absolvovala i podrobný výklad o činnosti autodromu, seznámila se s kurzy bezpečné jízdy a poté si vyzkoušela dokonce náročné testy jízdy na hodně, hodně mokré vozovce.   Jedním z nejdůležitějších bodů jednání byl opět obchvat Brandova a vybudování nového hraničního mostu. Obec Brandov k tomu dala negativní stanovisko, což zástupce hejtmana a radní Ústeckého kraje pro dopravu, Jaroslav Komínek, nemůže pochopit. Celou dobu trvání komise se o tomto problému jedná, ale nikdy se nedospělo k jednoznačnému pozitivnímu rozhodnutí. Starosta sousední obce Olbernhau vysvětlil vstřícné stanovisko nejen své obce, ale i saského ministerstva. Nakonec se starostové obou obcí na návrh předsedy komise Ing. Pípala shodli, že vše znovu projednají na společném zasedání.

Daleko optimističtější byly informace zástupců Ředitelství silnic a dálnic o výstavbě dálnice R7 Praha – Chomutov – Chemnitz. Připravuje se již dálniční obchvat Loun, dokončují se úseky kolem Postoloprt a celkově by se stavba měla dokončit v roce 2024.

Komise poté vyjádřila podporu projektu Přeshraniční koordinace zájmové skupiny „Překlenutí chybějícího úseku Moldavské / Freiberské dráhy“ a doporučila projekt ke schválení. Projekt podal Českojiřetínský spolek – spolek pro oživení Krušnohoří spolu s obcí Moldava a saským partnerem Flößerhaus Rechenberg-Bienenmühle.

Komise v přípravě své rozvojové strategie doporučila vytváření nových přeshraničních autobusových linek, ale ačkoliv má podporu Ústeckého kraje, nedá se počítat s jejich rozšířením v dohledné době – chybí řidiči autobusů. A to i na saské straně.

V následné diskusi o problémech zimní údržby si vyměnili členové komise zkušenosti z letošního roku.

 

Frankenberg 24. 9.

Dopravní komise se sešla na návrh nového předsedy německé části komise Dirka Schlimpera na radnici v saském městě Frankenberg a opět společně podpořila projekt dostavby chybějícího úseku Moldavské železnice do Holzhau. Iniciativu obcí na obou stranách představil Ing. Petr Fišer, který podal rovněž informace o aktuálních jednáních na obou stranách s poslanci, generální konzulkou ČR v Drážďanech i na ministerstvech.  Potřebnost železničního spojení vyžaduje i současná klimatická hrozba, jak uvedl starosta Olbernhau Haustein. Dalším bodem byl problém silničního obchvatu Brandova a sousedního Olbernhau. Zastupitelstvo obce Brandova k němu předložilo negativní stanovisko. Celou situaci a dlouhou historii popsal starosta Haustein a se svými dlouholetými zkušenostmi se přidali i zástupci Ústeckého kraje. Východiskem z patové situace by mohlo být společné jednání zastupitelstev obou obcí. Na jednání byla také projednána problematika šíření afrického moru v souvislosti s mezinárodní dopravou. Po jednání si členové komise s velkým zájmem prohlédli Zemskou zahradnickou výstavu ve Frankenbergu na revitalizované ploše bývalého průmyslového areálu LISEMA, což byl jeden z nejlepších projektů, dokončených v roce 2017.

 

 

Sportovní komise

Předseda: Mgr. Zdeněk Pištora, starosta Postoloprty

Členové:

 • Mgr. Zuzana Bařtipánová — starostka Bíliny
 • Miroslav Schimmer — zástupce sdružení Sport Club 2000 Chomutov
 • Petr Procházka — Bílina
 • Ivana Šmídová — tajemnice komise sportu a tělovýchovy Most
 • Dietmar Bastian — LRA Erzgebirgskreis, předseda
 • Benjamin Kahlert — KSB Mittelsachsen
 • Livio Christ — KSB Mittelsachsen
 • Daniel Schneider — KSB ERZ

 

 

Louny 18.2.

Předseda komise Mgr. Zdeněk Pištora zorganizoval jednání dvou sportovních komisí, Krušnohoří/Erzgebirge a Elbe/Labe, na městském úřadě v Lounech. Členy obou komisí tu přivítal nový starosta Loun Mgr. Pavel Janda. Ten zavedl komisi i na staveniště budoucího plaveckého bazénu, jehož výstavba bude stát více než 200 milionů. Hlavním bodem jednání byla příprava tradičních sportovních her dvou euroregionů. Pořádá je tentokrát Okresní úřad Střední Sasko, město Mittweida a Okresní sportovní svaz Střední Sasko Kreissportbund Mittelsachsen e.V. Jeho zástupci již do Loun přivezli návrhy na organizaci her. Navážou především na dobré zkušenosti minulých her v Lovosicích. Komise se shodla na 4 sportech: fotbal, volejbal, lehká atletika a novou disciplínou bude tentokrát i stolní tenis. Na jednání byly přesně vymezeny věkové kategorie, počty soutěžících, doprovodu, způsob dopravy, stravování. Organizátoři zajistili také prezentaci místních sportovních klubů a naši mladí sportovci se s nimi mohli pak nejen seznámit, ale mohu si i různé jiné sporty vyzkoušet. Obě komise poté společně hodnotily 3 projekty se sportovní tématikou, které byly předloženy k rozhodování Lokálního řídícího výboru v Krušnohoří. Jeden projekt byl doporučen, dva byly navrženy k přepracování.

 

 Mittweida 6. 5.

Letošní sportovní hry pořádá Okresní úřad Střední Sasko, město Mittweida a Okresní sportovní svaz Střední Sasko (Kreissportbund Mittelsachsen e.V.). Na jednání sportovních komisí obou euroregionů v místě konání her v Mittweidě byly s konečnou platností stanoveny věkové kategorie soutěžících, druhy sportu, počty účastníků, jejich doprava a stravování. Komise se shodla na 4 sportech: fotbal, volejbal, lehká atletika a novou disciplínou bude tentokrát i stolní tenis. Samozřejmě se počítalo i s kulturním doprovodem. Komise se také seznámila s realizací Fondu malých projektů v obou euroregionech. Obě komise hodnotily tentokrát celkem osm sportovních projektů. Jeden projekt vrátila k přepracování, sedm doporučila.

 

Bítozeves 5. 9.

Místem jednání se z iniciativy předsedy komise Mgr. Zdeňka Pištory stal 5. září 2019 Golf Club Bítozeves a jeho zpestřením byl hned na začátku hodinový trénink golfu s profesionálním trenérem s nácvikem „odpalu“ a „patování“ pro uvolnění těla a ducha před jednáním. Všichni členové komise se ho aktivně zúčastnili. Na jednání se pak komise seznámila s informacemi o přípravě nového programu, podrobně projednala a doporučila ke schválení projektovou žádost s názvem Přeshraniční Family Challenge partnerů Technické univerzity Chemnitz a Atletického klubu Bílina a kladně ocenila přípravu sportovních her Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge a Elbe/Labe. Do budoucna se počítá s každoročními letními hrami obou euroregionů, jejich zimní hry by se ale měly konat jednou za dva roky.

 

 

Sportovní hry dvou Euroregionů 13.9.2019 v Mittweidě

Výborná nálada a ideální počasí čekalo na 160 mladých sportovkyň a sportovců účastníků 4. Sportovních her dětí a mládeže, tentokrát v Mittweidě ve Středním Sasku. Měření sil proběhlo ve čtyřech sportech (fotbal, stolní tenis, atletika a volejbal).

 

Oberwiesenthal 7. 11.

Sportovní komise Euroregionu Krušnohoří se sešla ve sportovním areálu Sparkassen-Skiarena v Oberwiesenthalu, projednala přípravu zimních her a hodnotila projekty ve své působnosti. Členové komise se seznámili s areálem, který bude po dostavbě patřit k těm nejmodernějším v Evropě. V březnu 2020 se zde koná Mistrovství světa mládeže v zimních sportech. Pro Euroregion Krušnohoří zde bude vyhrazen pro festival zimních sportů pro děti a mládež. Komise pro něj připravuje na 28. 1. 2020 soutěž v lyžování a snowbordingu a festival bude pokračovat 4. 2. 2020 jeho druhou částí, závodem na běžkách. Komise projekt tento projekt s názvem OreMountain – zimní festival 2020 pro děti a mládež, po podrobném projednání a vysvětlení připomínek jednomyslně doporučila. Druhý projekt Německo-český turnaj v ledním hokeji pro děti a mládež v Seiffenu doporučila s připomínkou, aby se více prostředků věnovalo na odměny a suvenýry pro děti na úkor vysokých nákladů na publicitu. Letní sportovní hry dvou euroregionů, Labe a Krušnohoří, připadají podle stanoveného harmonogramu na českou část Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge, ale vzhledem k tomu, že jsou prostředky v tomto euroregionu již vyčerpány, navrhne starostka Bíliny Mgr. Bařtipánová, členka sportovní komise našeho euroregionu, která je i členkou rady Euroregionu Elbe/Labe, konání her v tomto euroregionu. Město Bílina je členem obou euroregionů.

 

 

Hospodářství a turistika

Předseda: Ing. Ivana Košanová — ředitelka OHK Chomutov

Členové:

 • Ing. František Titl — ředitel divize Aquatest, prokurista Ekonord s.o.r, zástupce společnosti Aquarius
 • Arnošt Ševčík — MUS-DTS Vrbenský a.s. Most
 • Sylvie Škubová — Magistrátní úřad statutárního města Chomutov
 • Ing. Karel Honzl — místostarosta Podbořany
 • Dr. Ing. Radka Hodicová — MÚ Klášterec
 • Ing. Jana Nedrdová — KÚ Ústeckého kraje
 • Herr Matthias Lißke
 • Herr Dr. Opitz
 • GIZeF Freiberg
 • Frau Jana Dost
 • Frau Hanisch-Lupaschko
 • Herr Karsten Gräning
 • Frau Veronika Oschatz

 

Teplice 13. 2.

Yveta Slišková, obchodní ředitelka ve společnosti Lázně Teplice v Čechách a.s., navrhla místem jednání proslavený Lázeňský dům Beethoven. Členové komise tak měli jedinečnou příležitost seznámit se na podrobné prohlídce nejen s lázněmi, ale i s termálním centrem Thermalium po jeho náročné přestavbě.  Na vlastním zasedání představila ředitelka Destinační agentury Eva Maříková soutěž „Krušnohorská NEJ“. Je určena široké veřejnosti a připravená cena by měla být udělena tomu nejlepšímu inovativnímu projektu v turistice. Německá strana se k této soutěži připojí v příštím roce, a budou pak udělovány paralelně dvě ceny na jednom slavnostním zasedání.  Podobně jako na minulém zasedání komise, kde byla představena OHK Chomutov, byla i na teplickém zasedání představena další komora, tentokrát OHK Most. Její ředitelka, Ing. Jiřina Pečnerová, prezentovala za velkého zájmu realizované projekty mostecké komory. Jen z Fondu malých projektů jich bylo v poslední době pět, řada dalších byla realizována v jiných programech či byla komora partnerem některých dalších úspěšných přeshraničních projektů.

Společnost Wirtschafftsförderung Erzgebirge z Annabergu, známou z realizace mnoha úspěšných přeshraničních projektů, představil její jednatel Mathias Lißke. Zasloužil se o kromě jiného o zpracování projektu hornického regionu Montanregion k zápisu do světového dědictví UNESCO, realizuje projekt Labora s OHK Chomutov, a a realizoval řadu projektů určených na získávání a udržení pracovních sil v Krušnohoří. Realizuje dlouhodobě i projekt návratové politiky obyvatel zpět do regionu. Komise se významně podílí na zpracování rozvojové strategii euroregionu. V Teplicích se představil na jejím jednání nový ředitel Destinační agentury Dolní Poohří Lukáš Pichlík a na německé straně nový člen komise Igmar Peterson z okresního úřadu Střední Sasko.

 

Freiberg 13. 5.

Jednání proběhlo v jednatelství Euroregionu ve Freibergu, ale exkurze, které bývají vždy součásti těchto jednání, vedla tentokrát do ukázkové šachty Reiche Zeche.  Komise detailně posoudila dva předložené projekty a doporučila je k přijetí. Německá část našeho euroregionu sídlí v areálu společnosti GIZEF, což je centrum pro inovace a podnikání. Jednatel společnosti, Erich Fritz, ji členům komise přiblížil v poutavé prezentaci. Komise se na svém jednání rozloučila s jednatelkou německé části euroregionu, která po 26 letech velmi úspěšné práce odchází do důchodu. Její nástupkyně, Veronika Jahn, na exkurzi v šachtě sama již odborný výklad tlumočila. Reiche Zeche je bývalý stříbrný důl, který se po ukončení těžby stal nejen turistickou atrakcí, ale slouží i místní hornické univerzitě Bergakademie Freiberg jako místo praktické výuky a výzkumu. S našimi turistickými hornickými aktivitami se tu nabízí řada společných projektů

 

Most 27. 8.

Komise jednala tentokrát v sídle Okresní hospodářské komory Most Členové komise projednali přípravu nového dotačního období, informovali se o dosavadních úspěšných projektech a připravili nové projektové záměry. Předseda německé části komise Mathias Lißke informoval komisi o zapsání Montanregionu na seznam kulturního dědictví lidstva UNESCO. Byl ostatně i účastníkem i očitým svědkem jeho schválení v Baku. Hornický region Krušnohoří byl celou dobu naší prioritou. Od samého počátku projekt Montanregion řídil na saské straně právě Mathias. Lißke, na české straně Dr. Adam Šrejbr za Ústecký kraj. Komise se poté zabývala rozvojovou strategií euroregionu. Měla být součástí velkého projektu, který připravoval a podal za oba Euroregiony Krušnohoří a Egrensis jako leadpartner Euregio Egrensis. Bohužel projekt neprošel v SAB, a proto se připraví do dalšího programového období.

 

Ehrenfriedersdorf 19. 11.

V bývalém cínovém dolu Zinngrube v Ehrenfriedersdorfu  se  komise pro hospodářství a turistiku sešla na svém podzimním jednání. Předseda německé části komise Mathias Lißke vybral toto místo, ukázkovou šachtu, velmi vhodně – je součástí světového dědictví Montanregion Krušnohoří a komise se s ní seznámila na podrobné exkurzi. Na svém jednání komise hodnotila dva projekty – jeden doporučila, u druhého vyjádřili především čeští členové vekou skepsi. S novou jednatelkou Turistického svazu Krušnohoří paní Ines Hanisch-Lupaschko bylo v komisi předjednáno zapojení saské strany do soutěže o inovativní projekty v turistice. Soutěž, kterou na české straně již zahájilo nultým ročníkem sdružení SPO-NA, by měla mít obdobu na saské straně a předpokládá se společné vyhlášení cen se vzájemnou prezentací, jak uvedla Ing. Jiřina Pečnerová, ředitelka OHK Most. S velkým ohlasem v Německu se setkalo setkání podnikatelů Byznys Day v Chomutově a komise bude tento úspěšný projekt OHK Chomutov nadále podporovat. Do budoucna se komise zaměří na turistickou propagaci Montanregionu, na ceny za inovace v oblasti turistiky a setkávání firem s podporou technického vzdělávání. Také se zde představila nová projektová manažerka na saské straně Tereza Forker.

 

 Sociální komise

Předseda: Ing. Karel Giampaoli — oddělení humanitárních činností Krajský úřad Ústeckého kraje

Členové:

 • Mgr. Alena Tölgová — ředitelka MSSS Chomutov
 • Mgr. Eva Čenkovičová — Charita Most
 • Mgr. Bc. Jan Holub — ředitel ZŠ Dubí
 • Taťána Tkadlečková — MÚ Louny
 • Mgr. Blahoslav Číčel —Diakonie Most
 • Mgr. Jana Pánková — odbor sociálních věcí Magistrát města Mostu
 • Herr Frank Reißmann
 • Frau Gabirele Pfeil
 • Frau Angela Gronwaldt
 • Jörg Höllmüller

 

Most 27. 3.

Česká část sociální komise Euroregionu Krušnohoří se sešla v Mostě, aby reagovala na návrh její německé části. Ta totiž navrhuje, aby se jednání omezila na dvě základní zasedání v roce, kromě projednávání mimořádných projektových návrhů a podle aktuálních potřeb, např. při zpracování rozvojové strategie euroregionu. Německá strana navrhla také spojení sociální komise s komisí školskou. Na mosteckém magistrátu se čeští členové komise shodli na tom, že považují čtvrtletní setkávání komise za optimální, komise nejen hodnotí projekty, ale vyměňuje si vzájemně informace a zkušenosti v mnoha oblastech a spojuje je s odbornými exkurzemi. Navrhli také další témata pro jednání v letošním roce. Jsou to: sociální bydlení, inkluse, dluhy a exekuce, rodinná problematika s kompetencemi rodičů, s volným časem v rodině, také domácí násilí, problematika prostituce a v neposlední řadě jsou to i problémy virtuálního světa a jeho rizika. V mnoha případech je společné jednání se školskou komisí vhodné, ale čeští členové nepovažují za nutné obě komise spojit. Pro kvalitnější spolupráci v sociální oblasti považuje komise za nutné vypracovat síťové propojení sociální práce v obou částech euroregionu, institucí a dalších partnerů. Záměrem je vzájemná přeshraniční prezentace a zprostředkování kontaktů pro společné projekty.

 

Evangelická obec Westsachsen 23. 9.

Saská strana iniciovala jednání společné sociální komise tentokrát v sociálním centru HERR-BERGE pro seniory, rodiny a postižené. Podle plánu byla nosným tématem jednání demence, a proto byly prezentace v tomto zařízení na ni zaměřeny. Centrum poskytuje komplex služeb pro široké spektrum cílových skupin – od dětí, rodin až po seniory. Služby a jsou poskytovány nejen na vysoké profesionální úrovni, ale také ve formě dobrovolnictví, kdy je zapojeno 45 dobrovolníků (např. ve službě ambulantní hospicové péče). Kromě seniorů jsou zde i opuštěné děti. O výborné péči v tomto rozsáhlém objektu s terapeutickou zahradou, s chovem domácích zvířat a volnočasovými aktivitami se členové komise seznámili při vysoce odborné exkurzi. Na návrh saské strany se komise v budoucnu bude setkávat pouze dvakrát ročně, v mimořádných případech ale i častěji. Česká strana tento návrh akceptovala, i když se na vzájemná čtvrtletní setkávání vždy těšila. V každém případě se česká část komise bude separátně scházet častěji. Do přípravy rozvojové strategie vstoupila komise s heslem „Žít, bydlet a pracovat v euroregionu“. Návrh podrobného zpracování tohoto tématu připraví oba předsedové spolu s jednateli v užší pracovní skupině.

 

Předvánoční sociální komise v Lounech 25. 11.

Česká část této komise spojila své jednání s pracovním předvánočním obědem, který pro ni připravila její oblíbená členka Táňa Tkadlečková. Ale kromě stolování komise projednala náměty další spolupráce, zaujala stanovisko k návrhu saské strany ohledně frekvence společných jednání, věnovala se přípravě rozvojové strategie Euroregionu Krušnohoří v sociální oblasti a navrhla rozšíření komise o zástupce Žatecka a Kadaňska. Pro společné jednání s německou stranou na české straně navrhuje předseda komise Ing. Giampaoli téma drogových závislostí a sociální bydlení.

 

Zemědělská komise

Předseda: Ing. Roman Honzík, VÚRV Chomutov

Členové:

 • Ing. Miloslav  Mašek — OSVČ Štěrbina, okres Teplice
 • Ing. Monika Zeman — Krajský úřad Ústeckého kraje — vedoucí odboru zemědělství a životního prostředí
 • Ing. Jaroslava Šamsová — akreditovaná poradkyně
 • Ing. Šárka Kratochvílová — pedagogický pracovník SŠT Most-Velebudice
 • Ludmila Holadová — Okresní agrární komora Most
 • Herr Werner Bergelt — Kreisbauernverband  
 • Herr Beyer aus dem Landwirtschaftsamt Zwönitz
 • Herr Rößer aus dem Landwirtschaftsamt Freiberg
 • Lothar Eckert Agrargenossenschaft Bergland, Clausnitz
 • 1 Person aus dem Landwirtschaftsamt Zwönitz
 • 1 Person aus dem Landwirtschaftsamt Freiberg

 

Zemědělská komise Euroregionu Krušnohoří jednala tradičně na svém podzimním zasedání na výstavišti Zahrada Čech v Litoměřicích. Po velmi podrobné výměně zkušeností z aktuální problematiky zemědělství v obou částech euroregionu, kterou výborně tlumočil Ing. Roman Honzík, komise připravila plán své činností do konce letošního roku. Pro následném jednání komise v listopadu na saské straně byl připraven plán práce 2020 a projektové záměry. V komisi došlo ke změnám. Dosavadní předsedkyně Ludmila Holadová oznámila vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu odstoupení z této funkce a navrhla za svého nástupce Ing. Romana Honzíka       – vědeckého pracovníka a jeho zástupce Ing. Ivo Bednára – jednatele firmy Fyton, spol. s r.o. Odolice. O tomto návrhu rozhodla rada euroregionu v pátek 27. září. Návštěva výstaviště po jednání komise byla, jako vždy, pro všechny velmi zajímavá

 

Ansprung 6. 12.

V sídle agrární společnosti Agrargesellschaft v Ansprungu u Marienbergu se sešla zemědělská komise s její obměněnou českou částí s novým předsedou Ing. Romanem Honzíkem. Ing. Bergelt za saskou stranu informoval podrobně o situaci na trhu zemědělských komodit, o mírném zvýšení výkupních cen masa, ale i o problémech v produkci mléka. Představil také systém dotací do zemědělství na saské straně. V komisi se hodně diskutovalo o bezorebném zpracování půdy. Někteří staří sedláci se vyslovují proti této metodě, ale např. člen komise Jens Beyer ji používá řadu let a je s ní velmi spokojen. Jako velký problém vnímají zemědělci v Německu sporný zákon o hnojení, který ohrozí zemědělskou produkci některých důležitých plodin. Proti tomuto zákonu se zvedá masivní odpor. Po volbách v Sasku přebírají ministerstvo zemědělství Zelení. V celém Německu je patrné masivní zavádění opatření na ochranu klimatu, poškozující zemědělství, což již vyvolalo protesty. Organizuje je svaz mladých zemědělců Landschaftsverbindung, který již zorganizoval demonstrace v Berlíně s blokádou. O vývoji zemědělství na české straně euroregionu informoval Ing. Honzík. Ubývá produkce mléka, výnosy obilovin byly letos lepší. Problémem je nařízení, podle kterého se musí velké plochy zemědělské půdy oddělit pásy 22 m širokými, což se dotkne 3000 zemědělců. Na české straně se počítá s dotacemi na podporu včelařství, ovocnářství, vzdělávání, integrace a na nestátní organizace. Ing. Honzík představil také projektové záměry komise za českou stranu. Měly by to být výměny zkušeností v oblasti regionálních potravin se společnou výstavou, workshopy o problematice humusu, problematika lesů a kůrovce. Na komisi se představil Ing. Josef Ryšavý, ředitel MAS Vladař o.p.s, který je navržen za nového člena komise. Závěr jednání se nesl v příjemné předvánoční atmosféře.

 

Životní prostředí

Předseda: Dr. Jiří Roth — Chomutov

Členové:

 • Ing. Tomáš Kropáček — MÚ Kadaň
 • Ing. Jana  Hladová — UE
 • Martina Černá — VÚHU, Ekologické centrum pro Krušnohoří, Most
 • Ing. Pavel Sláma — UNIPETROL RPA.
 • Ing. Monika Zeman — Ústecký kraj
 • Miroslav Kořen — Ústecký kraj
 • Martina Černá — Ekologické centrum Most
 • Ing. Tomáš Novák — SUE Most
 • Gerd Dalke LKR MS — Vorsitz
 • Rico Ott — LKR ERZ
 • Ingo Reinhold — Forstbezirk Marienberg
 • Dr. Jens Uhlig — Planungsverband
 • Claus-Peter Reichelt — Landestalsperrenverwaltung

 

Chomutov 16. 5.

Povodí Ohře, státní podnik v Chomutově je partnerem našeho euroregionu v mnoha projektech a spolupráce s ním je dlouhodobá. Proto se také jednání komise pro životní prostředí a regionální plán uskutečnilo 16. května v jeho reprezentačním sále. Ing. Martin Motlík, metodik dotací, seznámil komisi s dalším úspěšně realizovaným přeshraničním projektem Informačního centra Fláje a pozval členy na slavnostní otevření 24. června. Zástupci euroregionu v Monitorovacím výboru, kde byl projekt schválen, vyzdvihli výborné zpracování tohoto projektu. Němečtí kolegové informovali o jeho obdobě na saské straně a o propojení obou informačních center.  Poté byly projednány projektové záměry komise a její návrhy do budoucího programového období z pohledu životního prostředí a regionálního rozvoje. Komise navrhuje podpořit ekologické vzdělávání, řešení dlouhodobého sucha, ochranu přírody a především lesa. Ing. Petr Svoboda, CSc., ředitel Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí, kam spadá i Ekologické centrum Most pro Krušnohoří, podrobně informoval o problematice rekultivací a o nutnosti výměny odborných informací a dat se saskou stranou.

Na exkurzi v dispečinku mohli členové komise porovnat vybavení, které znali z poslední návštěvy v roce 2012, s jeho modernizací. Samozřejmě následovala vysoce odborná diskuse odborníků o problematice vodního hospodářství, které výborně tlumočila nová jednatelka německé části euroregionu, Veronika Jahn. Komise se na chomutovském jednání dojemně rozloučila po 26 letech s dosavadní jednatelkou Beate Ebenhöh, která odchází do důchodu.

 

Zethau 26. 9.

Jednání komise pro životní prostředí a regionální plán se tentokrát uskutečnilo ve volnočasovém zařízení Grüne Schule grenzlos v Muldě, místní část Zethau. Je známé z mnoha sasko-českých projektů dětí a mládeže. Představil je podrobně při exkurzi a prostřednictvím krátkého filmu jeho vedoucí Christoph Weidensdorfer. Komise se živě zajímala o přípravu nového programu na podporu přeshraniční spolupráce, kterou představili oba jednatelé. Na obou stranách hranice je nyní aktuální problematika kůrovce, čemuž byla věnována přednáška vedoucího lesního závodu Marienberg Ingo Reinholda, dlouholetého člena komise, po které následovala vysoce odborná diskuse. Komise ve své práci plní své priority a aktivity, mezi něž patří ochrana ovzduší, ochrana zdrojů pitné vody v Krušných horách, protipovodňová opatření, ekologická výchova dětí a mládeže, a také energetika s jejími dopady na klimatické změny. Proto se příští jednání uskuteční v elektrárně United Energy v Komořanech u Mostu, kam komisi pozvala nová členka komise Ing. Hladová, která v komisi nahradila dosavadní členku Ing. Danielu Paterovou ze stejného podniku.

 

Krizový management

Předseda: Ing. Jiří Hlinka, místostarosta Oseku

Členové:

 • Bc. Luboš Pros — vedoucí oddělení obrany a krizového řízení Magistrátu města Mostu
 • Stanislav Hájek — tajemník bezpečnostní rady města Chomutov
 • Radek Baláš — ředitel Městské policie Louny
 • Jiří Čermák — Krajský úřad Ústeckého kraje
 • Jan Trpišovský — Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje p.o.
 • Herr Kräher — Landkreis-Mittelsachsen
 • Herr Stahl
 • Christoph Stah — Kreis-Erzgebirge
 • Frau Lützner
 • Jana Lützner — Landkreis-Mittelsachsen

 

Osek 19. 2. 2019

Přeshraniční zásahy hasičů a záchranářů, ale i tradiční soutěž mladých hasičů euroregionu, to byly hlavní body jednání komise pro krizový management v Oseku

Pro soutěž mladých hasičů již žadatel, Erzgebirgskreis (Krušnohorský okres), připravil podrobné propozice s časovým plánem. Zbývá ještě dojednat a upřesnit některé disciplíny a výstroj mladých hasičů. K tomu došlo na setkání pořadatelů přímo na místě soutěže, v mládežnické ubytovně Jugendherberge Homersdorf v rekreačním areálu „Am Greifenbachstauweiher“. Dlouhá diskuse se vedla o možnosti zásahu v případě požáru či nehody na druhé straně hranice. Komise se shodla na tom, že se k této problematice sejde se sousedním Euroregionem Elbe/Labe a se zástupci Ústeckého kraje počátkem května. Na pořadu bylo také hodnocení tří projektů v oblasti krizového managementu pro rozhodování Lokálního řídícího výboru. Po důkladném projednání nakonec všechny tyto tři projekty byly doporučeny. Pro další období komise plánuje pokračování v osvědčené soutěži mladých hasičů, ve svém úsilí o přeshraniční zásahy hasičů a záchranářů a v jejich jazykové přípravě na společné nasazení. K tomu velkou měrou již přispěl Ústecký kraj, který uhradil ze svých prostředků dotisk stávajícího záchranářského slovníčku pro praktické využití při zásahu a aktualizoval ho. Na jednání se představila nová zástupkyně Ústeckého kraje v komisi, Bc. Adéla Lehečková.

 

Soutěž mladých hasičů v Hormersdorfu

O víkendu od 21. do 23. června proběhla tradiční soutěž mladých hasičů obou částí Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge, která prokázala hasičské dovednosti našeho nadějného hasičského dorostu. Na trati dlouhé 5 km čekalo na soutěžící celkem 14 stanovišť. Na nich absolvovali mladí hasiči např. požární útok, transport vody, vytvoření visuté řady z přepravek, běh s proudnicemi, rozvinutí proudnice na cíl či poskytování první pomoci. Po dlouhém a náročném dnu 22. června následovalo vyhodnocení soutěže. Tentokrát přechází putovní pohár Euroregionu Krušnohoří družstvu Jirkova, kterému srdečně blahopřejeme. Za druhé místo blahopřejeme družstvu obce Niederwiesa ze Středosaského okresu a za třetí místo družstvu z Oseku.  Soutěže se kromě významných hostů zúčastnila i komise krizového managementu i s oběma jednateli Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge a absolvovali společně i se starostou Oseku Ing. Macháčkem všechna stanoviště. Na svém jednání také připravila komise návrh příští soutěže mladých hasičů v roce 2020 na české straně.

 

 Jirkov 5. 8.

V letošním roce proběhla tato tradiční oblíbená soutěž mladých hasičů obou částí Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge v červnu v saském Hormersdorfu a putovní pohár hejtmana získalo družstvo Jirkova. A už se připravuje jeho pokračování, podle přijatého pravidla na české straně. V pondělí 5. srpna se předběžně v Jirkově na jednání starostky Jirkova Mgr. Dariny Kováčové, která je také členkou rady Euroregionu Krušnohoří, předsedy komise krizového managementu Euroregionu Krušnohoří, Ing. Jiřího Hlinky a jednatele Mgr. Františka Bíny se zástupcem jirkovských hasičů Pavlem Kovářem dohodlo, že tentokrát soutěž připraví Jirkov. Její příprava vyžaduje značnou organizační práci, vždyť se jedná o více než 100 soutěžících, jejich doprovod, vybavení soutěžních stanovišť, zajištění stravování a ubytování, tlumočení. Mezinárodní soutěž mladých hasičů patří mezi nejoblíbenější akce euroregionu.

 

 

4. Infopress

Náš společný dvojjazyčný zpravodaj byl ještě na počátku loňského roku hrazen z projektu Mediální restart, který podala tentokrát česká část euroregionu. Po nástupu nové jednatelky Veroniky Jahn na saské straně došlo ke změně v pojetí Infopressu; nová jednatelka ho nepovažuje za prioritu a vydávání tištěného dvojjazyčného zpravodaje bylo ukončeno.  Sponzorsky podporovali projektoví partneři především jeho aktuální verzi na našich webových stránkách. Velkou pomoc poskytl Ústecký kraj, která podpořil dvě vydání Infopressu na internetu. Zhotovitelem Infopressu počátkem uplynulého roku byla ještě společnost členská firma našeho euroregionu Raprint, ta na konci roku vytiskla v rámci svého členství vánoční vydání.  Pokračovala ale transparentní prezentace tohoto zpravodaje na našich stránkách a na facebooku. Na české straně ho zajišťuje Ing. Petra Konečná.  Nadále byly pravidelně uváděny aktuality i na našich stránkách www.euroreg.cz.  Umístění našich stránek sponzorsky nadále zajišťovala naše členská firma Softex, vždy ve vysoké technické kvalitě. Redakční rada se scházela vždy před vydáním nového čísla, ale členové se také zapojovali často on line. Zhodnotili minulé vydání, navrhovali články do jednotlivých rubrik příštího čísla.  Infopress po mezinárodním ocenění za úspěšnou přeshraniční spolupráci v uplynulých létech měl velmi kladné ohlasy kladné a byla by škoda, kdyby Infopress nebyl v původní podobě obnoven. Zájem o Infopress se projevil v žádostech o jeho zasílání, které bohužel nelze uspokojit.

                 

  

5. Akce a projekty euroregionu

 

Cena Euroregionu Krušnohoří

Na společném jednání Rady Euroregionu Krušnohoří a Představenstva Euroregionu Erzgebirge 18. listopadu 2019 ve Freibergu byly uděleny dvě Ceny Euroregionu Krušnohoří/ za vynikající přeshraniční spolupráci. Získali ji Petr Červenka starosta Meziboří a Uwe Schulze, předseda sdružení Verein Denkmalpflege Weipert e.V.

Dosavadní držitelé Ceny

 • Constanze Ulbricht, vedoucí volnočasového zařízení Freizeitzentrum Baldauf Villa v Marienbergu
 • Libuše Pokorná, ředitelka Oblastního muzea v Mostě
 • Jitka Gavdunová, starostka Vejprty a Bernd Schlegel, starosta Bärensteinu
 • František Bína a Beate Ebenhöh, jednatelé Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge
 • Václav Hofmann, ředitel Městského divadla Most
 • Helmut Schramm, dlouholetý velitel hasičů v Annabergu
 • Jiří Prokeš, velitel hasičů ve Vejprtech
 • Wolfram Liebing, starosta Wolkensteina
 • Petr Fišer, Českojiřetínský spolek – spolek pro oživení Krušnohoří
 • Heinz Lohse. Heimatgeschichtsverein Rechenberg-Bienenmühle e.V.
 • Gertruda Liptáková Osek
 • Dietmar Bastian Annaberg
 • Petr Červenka, starosta Meziboří
 • Uwe Schulze, předseda sdružení Verein Denkmalpflege Weipert  e.V.

 

Poradenství

Poradenství pro Fond malých projektů plně zajišťovalo na velmi dobré úrovni jednatelství euroregionu, k čemuž se vyjadřovali na valné hromadě i na jednáních rady mnozí členové. Poradenství velkých projektů v Kooperačním programu česko-saské spolupráce Interreg V-A usnadňují konzultace Manuely Prchalové, pracovnice Saské rozvojové banky; tato banka program administruje. Za českou stranu poskytuje poradenství také Ústecký kraj. Náš euroregion pomáhal v poradenství velkých projektů prostřednictvím jednatelství, a především prostřednictvím svých odborných komisí.

 

 • Velký projekt správy a administrace Fondu malých projektů

Samostatný velký projekt Euroregionu Krušnohoří je správa a administrace Fond malých projektů, který náš euroregion podal úspěšně a zahájil ho jako první z česko-saských euroregionů. Fond malých projektů byl schválen v oběžném řízení a díky podpoře Mostu se mohl náš euroregion na něj velmi dobře připravit. Vzhledem k dobré propagaci Fondu malých projektů došlo k jeho rychlému čerpání na české straně.

 

 • Montanregion Krušnohoří na seznamu světového dědictví UNESCO

Pro Euroregion Krušnohoří další splněná společná priorita. Ve svých výročních zprávách uváděl euroregion vždy jako svou vysokou prioritu projekt Montanregion. Angažovaly se v něm především komise euroregionu pro muzea a kulturní památky a pro kulturu a mládež. Málokdo si ale dnes připomíná samý začátek, kdy záměr zápisu hornického regionu na seznam UNESCO prosazovala na české straně jen Dr. Libuše Pokorná, tehdejší předsedkyně komise pro muzea a kulturní památky euroregionu, bývalá ředitelka Oblastního muzea v Mostě. Teprve po vzniku kraje získal tento projekt rozhodující podporu, především z Odboru kultury a památkové péče s PhDr. Adamem Šrejbrem, vedoucím odboru, který je rovněž významným členem komise pro muzea a kulturní památky euroregionu.  Na samém začátku tohoto záměru aktivně pracovala Dr. Libuše Pokorná, kterou euroregion navrhl na Cenu Euroregionu Krušnohoří za vynikající přeshraniční spolupráci a v roce 2011 ji obdržela.

 

Montanregion Krušnohoří v Mostě

Na konferenci v Mostě dne 12. září, věnované úspěšnému zápisu společného hornickému regionu na seznam světového dědictví, se představili všichni důležití aktéři z obou stran Krušných hor, kteří se do našeho dlouhodobého úsilí zapojili. Zavzpomínali tu i na dlouhou cestu k realizaci záměru, kterým náš euroregion žil od konce devadesátých let minulého století. Námětů, jak využít světové dědictví ve prospěch našeho společného regionu je již nyní mnoho.

 

Partnerské projekty

Realizace velkého projektu Vodamin II

Ochrana vody zůstala i v roce 2019 pro obě části Euroregionu Krušnohoří jednou z největších priorit životního prostředí. Po ukončování těžby v dolech vyvstává problém s hladinou spodních vod, která se zatím čerpáním udržuje na nižší úrovni. Na německé straně je problém s obsahem škodlivin ve výsypkách po rudném dolování, proto je i zde ochrana vody aktuální. Euroregion je v tomto projektu mediálním partnerem

Leadpartner projektu je Palivový kombinát Ústí, jeho partnerem je VŠB – TU Ostrava, OHK Most je koordinátor projektu a s Euroregionem Krušnohoří je jeho mediálním partnerem. Německými projektovými partnery jsou iTN Zittau, Hochschule Zittau/Görlitz

a kooperační partner je SAXONIA gGmbH Freiberg a dalším partnerem je Technická univerzita TU Bergakademie Freiberg, IWTT. Do projektu bylo v roce 2019 zapojeno i mnoho dalších odborníků z obou zúčastněných zemí.

 

Freiberg 4. 3.

V reprezentačním objektu Alte Mensa se konala konference s názvem Možnosti a výzvy při využívání důlních vod v projektu Vodamin II Euroregion Krušnohoří je v tomto projektu mediálním partnerem a doprovází ho od samého počátku a administruje ho OHK Most. Po několika workshopech na české i saské straně se konference ve Freibergu soustředila v první části na problematiku využití důlních vod. Saská strana představila technická řešení jejich energetického využití, možnosti vytápění důlními vodami, čištění těchto vod a jejich chemii. Velký ohlas mělo představení membránových technologií v těžebním průmyslu v Německu. Česká strana předvedla ukázky využití důlních vod pro technické i rekreační účely a prezentovala možnosti rozvoje hornického rozvoje hornické oblasti na příkladu Mostecka. V druhé části konference pod taktovkou leadpartnera projektu, Ing. Tomáše Budína, ředitele Palivového kombinátu Ústí, představili jednotliví projektoví partneři dosavadní výsledky v realizaci projektu, ale vystoupili i hosté s příklady využití geotermického potenciálu např. v Buchumi, či ze získávání tepla z důlních vod přímým odpařováním v Drážďanech.  Pro Mostecko je důležité vědět, co se stane s důlními vodami, až se přestanou v povrchových dolech důlní vody čerpat. K tomu slouží řada kontrolních vrtů, které Palivový kombinát již provádí.

 

Most 17. 6.

Projekt pokračoval workshopem projektových partnerů v Mostě. Zástupci leadpartnera, kterým je Palivový kombinát Ústí nad Labem, informovali své partnery o celkové realizaci projektu a poté projektoví partneři představili své dosavadní aktivity a splněné úkoly. Vysoká školy báňská Ostrava s pobočkou v Mostě představila výsledky zkušebních vrtů, energetické využití důlních vod, sběr dat a monitoring Jezera Most. Technická univerzita Bergakademie Freiberg představila databázi, která je již realizována. Probíhá měření, chemická analýza na testovacích polích, je vytvořena databáze. Značná část práce Bergakademie spočívá ve výzkumu využití tepla důlních vod, kde má velké zkušenosti.  Univerzita v Žitavě organizuje práci odborné česko-saské konzultační skupiny. Tato skupina se seznámila se již také situací na Mostecku bezprostředně na exkurzi. Dokončila databázi a vytvořila měřící sítě. Společnost Saxonia z Freibergu vyhodnocuje výsledky měření a předala své bohaté zkušenosti z výzkumu důlních a spodních vod při sanaci průmyslových areálů.

 

Adventní koncert

V pořadí již 27. adventní koncert Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge se letos konal Tradiční adventní koncert Euroregionu Krušnohoří se koná tentokrát 30. listopadu v 16 hod. ve Freiberském chrámu St. Marien.

Adventní koncerty se staly hezkou ukázkou prohloubení dosavadní spolupráce.

 

 Moldavská dráha

V Holzhau (místní část obce Rechenberg-Bienenmühle) proběhla česko-německá konference zájmové skupiny Moldavská / Freiberská dráha.

Sešli se na ní zástupci obcí, měst, spolků, sdružení z obou části Euroregionu Krušnhoří, ale i hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, generální konzulka v Drážďanech JUDr. Markéta Meissnerová poslankyně Spolkového sněmu SRN Veronika Bellmann, a mnoho dalších významných osobností z ministerstev obou zemí. Na konferenci v Holzhau 28. března vyjádřili všichni podporu obnovení železničního spojení Most – Freiberg s dostavbou chybějícího úseku na saské straně a vyjádřili to i podpisem memoranda, vzešlého z této konference.

 

Polní a luční ptáci v Krušných horách

Ve čtvrtek 14. února 2019 se konala v Centru ochrany přírody Krušnohoří Naturschutzzentrum Erzgebirge zajímavá přednáška s filmovým doprovodem a s následnou diskusí na téma: Lze ještě zachránit polní a luční ptáky v Krušných horách, jako jsou Bramborníček hnědý, Linduška luční Bekasina otavní a další? Právě stavy ptáků, jako jsou Bramborníček hnědý, Linduška luční Bekasina otavní se v uplynulých letech drasticky snížily – a také v Krušných horách. Koroptve již téměř všechny zmizely. Oba přednášející měli možnost ve svém dětství pozorovat mnoho ptáků, dnes se již jen zřídka vyskytujících či zcela zmizelých.  Co zjistili, odprezentovali na údajích o stavu ptactva a ukázali i jejich další vývoj, pustili se do hledání příčin a představili i návrhy řešení, jak bychom mohli tyto druhy zachovat a pomáhat jim. Po přednášce uvedl Andreas Winkler svůj dokumentární film „Přežití koroptve“. Láska k lidem a přírodě přiměla oba referenty k tomu, aby tyto nádherné druhy ptactva zachraňovali před vymřením.

 

Otevření Informačního centra Fláje

Slavnostního otevření tohoto centra se dne 24. června 2019 zúčastnili zástupci obou projektových partnerů, příslušných ministerstev obou zemí, Saské rozvojové banky Euroregionu Krušnohoří a samospráv. Projekt podalo Povodí Ohře, státní podnik a partnerem byla Správa saských přehrad. V rámci projektu byly instalovány informační tabule v území mezi údolními nádržemi Fláje a Rauschenbach, došlo k vytvoření naučné stezky a vybudování infrastruktury cestovního ruchu – informační centrum Fláje a pavilon pro návštěvníky na údolní nádrži Rauschenbach. Cíl úspěšně realizovaného projektu v programu na podporu přeshraniční spolupráce Interreg V A byl splněn. Zvyšuje se povědomí obyvatel regionu i návštěvníků o historii regionu, v turistickém centru jsou informace o přehradách na obou stranách euroregionu, o využití vodní energie v oblasti a o zásobování vodou v regionu ve spolupráci s přehradou Rauschenbach v Sasku. Důležité informace k historii, k technickým památkám, k ochrannému pásmu vodního zdroje a s tím souvisejících pravidel jsou tímto dnem zpřístupněny široké veřejnosti. Opatření realizovaná v tomto projektu představují doplnění již v minulosti realizovaných projektů (Flájský plavební kanál). Součástí slavnostního aktu nebyly jen proslovy, ale většina účastníků se zúčastnila i exkurze uvnitř přehrady. Vodní nádrž vznikla na Flájském potoce v roce 1963 za účelem zásobení vodou podkrušnohorské oblasti. Přehradní hráz je betonová, pilířová, uvnitř dutá, a je jediná svého druhu v České republice.

  

Pivní stezka má pokračování

V kanceláří agentury Dolní Poohří se sešli zástupci turistického svazu Tourismusverband Erzgebirge e.V, (Anke Eichler a Andreas Meyer), Euroregionu Krušnohoří (Mgr. Bína) a agentury Dolní Poohří (Ing. Pichlík), aby projednali pokračování úspěšného projektu Krušnohorská pivní stezka. Při odchodu bývalé ředitelky této agentury nebyly ohledně tohoto projektu předány žádné podklady a informace. Na žateckém jednání byly proto vysvětleny dosavadní realizované aktivity a dojednán dotisk informační brožury. Po vyhodnocení používání razítek, potvrzujících účast na návštěvě ve vybraných pivovarech, bylo od nich po vzájemné dohodě zástupců agentury a turistického svazu upuštěno. Dotisk zajistí ze zbývajících prostředků v projektu Destinační agentura Dolní Poohří. Oba partneři počítají s navazujícím projektem, ačkoliv se bude jednat o opakovaný projekt. Vlastní podíl se zavázaly poskytnout zúčastněné saské pivovary. Obchodní ředitel pivovarského muzea v Rechenbergu uvedl, že se jeho návštěvnost díky projektu zvýšila především o české návštěvníky.

 

Projekt Trebra, jeho působení, jeho život

Tento projekt si předsevzal za cíl vzdát poctu Heinrichu Trebrovi a jeho dílu ve výroční den jeho úmrtí. Mnohostranné působení Trebra a jeho hluboké vědecké reformy v tehdejším hornictví, do kterého jeho působení vyústilo, jsou důvodem pro zachování jedné z tradic Montanregionu Krušnohoří.  Vzhledem k tomu, že se jedná o hornické téma, bylo v zájmu všech zúčastněných, aby stávající kooperace mezi Německem a Českem byla tímto úspěšně realizovaným projektem posílena. Pro projektové partnery byl tento projektu velmi přitažlivý a rádi v něm působili.  Představení „živého divadla“ pod vedením režizéra Schlotta ve volnočasovém zařízení Baldauf Villa se stalo už dávno magnetem pro široké publikum. Pořadatelé si od něj slibovali velkou návštěvnost česko-německého publika a představení to jen potvrdilo. Myšlenky důlního mistra Trebra se tak rozšířilo i Krušnohorcům na české straně a přiblíží i tam jeho osobnost a dílo. Vždyť i na české straně platilo Trebrovo horní právo.

 

Krušnohorská „NEJ“ letos poprvé

Nejúžasnější zážitek, nejlepší akce, nejskvělejší restaurace, nejpřehlednější webové stránky a další počiny v oblasti cestovního ruchu, to vše mohlo získat ocenění Krušnohoská „NEJ“ za rok 2018. Soutěž pro všechny, kteří v roce 2018 připravili v oblasti cestovního ruchu lákavou novinku, vyhlásilo v premiéře sdružení partnerů v oblasti cestovního ruchu SPO-NA. O vítězi rozhodla v hlasování na sociálních sítích veřejnost. Nezáleží na odbornosti ani profesionálním zpracování soutěžících produktů, záleží výhradně na tom, jak se líbily lidem a jaký dojem zanechaly. Do konce března byli nominováni favorité. „Soutěž jsme zatím vyhlásili pouze na české straně Krušných hor. Předpokládáme ale, že společně s partnerem Euroregionem Krušnohoří v příštích letech rozšíříme soutěž i na saskou stranu. Ceny by pak byly při společném setkání všech nominovaných aktérů v cestovním ruchu na české i saské straně hranic udíleny dvě, Krušnohorská „NEJ“ česká a saská,“ nastínila další ročníky na posledním jednání SPO-NA ředitelka Destinační agentury Krušné hory Eva Maříková. Akce se konala pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka. Dne 19. 9. 2019 byl slavnostně vyhlášen vítěz. Je jím po hlasování na internetu Thermalium Teplice.

 

 

6. Asociace Euroregionů ČR a AGEG

 • Asociace euroregionů ČR

V Asociaci euroregionů ČR nebyla patrna větší aktivita. Jednatelé a předsedové česko – saských euroregionů se setkávají při přípravě a jednání Monitorovacího výboru, kde bývá neformálně projednáván konkrétní postup správy a administrace Fondu malých projektů.  Členové asociace se dále setkávali také v Pracovní česko – saské komisi která zahrnuje kraje a euroregiony.

 • AGEG – Asociace evropských euroregionů

Na zasedání této asociace v Drážďanech ve dnech 23. 10. – 26. 10. 2019 se jeho členové na generálním shromáždění seznámili s činností asociace za uplynulý rok, schválili rozpočet na příští rok a dozvěděli se podrobnosti o přípravě nového programového období. Pro euroregiony je důležité, že bude zachován Fond malých projektů a přeshraniční spolupráce bude nadále podporována. Procedury nového programu jsou již dokončeny, čeká se jen na přidělení finančních prostředků. Na zasedání se představili také 4 noví členové. Pro mnohé bylo příjemným zjištěním, že po rozpadu rusko-ukrajinského Euroregionu Jaroslavna se jako člen přihlásila jeho ruská část. Euroregion Jaroslavna byl hostitelem asociace AGEG v roce 2011 a velmi rádi na toto setkání vzpomínáme. Na zasedání byla zvolena nová předsedkyně asociace, Ann-Sofi Backgren, zkušená odbornice, ovládající mnoho jazyků. Může se ve své práci spolehnout na spolehlivého a pracovitého generálního tajemníka Martina Guillermo Ramireze, který náš euroregion mnohokrát navštívil a podpořil nás. velmi významnými hosty.

Součástí programu byl i nádherný koncert v Pirně a došlo k mnoha neformálním setkáním se vzájemnou výměnou zkušeností i kontaktů nejen mezi členy asociace, ale i s velmi významnými hosty. Výroční konference byla spojena s mnoha akcemi v Euroregionu Elbe/Labe, jako AGEG Cross-Border School, na téma přeshraniční kooperace, s workshopy, bohatou výměnou zkušeností spolu s prezentacemi čtyř univerzit na toto téma. Kromě toho se konalo mnoho kulturních a společenských akcí v rámci Česko – kulturních dnů, které byly zahájeny v Pirně. Účastníci se zúčastnili i mnoha exkurzí v Euroregionu Elbe/Labe.

 

7. Smluvní spolupráce

Česko-saská pracovní skupina pro přeshraniční spolupráci

Ministerstva, kraje, města a euroregiony, tvořící tuto česko-saskou přeshraniční pracovní komisi, se pravidelně scházejí již od roku 1992 a společně iniciují dlouhodobou spolupráci.  Této tradiční dobré sousedské spolupráci napomohlo již mnoho plodných setkání obou premiérů a podepsané smlouvy krajů se Saskými zemskými ředitelstvími.

Dvoudenní 26. zasedání Česko-saské skupiny pro přeshraniční spolupráci se konalo tentokrát na zámku Liblice ve dnech 3. – 4. června 2019 a sestávalo z plenárního zasedání a z aktivní práce v devíti odborných komisí. Skupina je tvořena ze zástupců ministerstev, hospodářských komor, krajů a česko-saských euroregionů. Jednání se zúčastnila řada významných hostů, jako např. velvyslanec Spolkové republiky Německo v Praze Christoph Israng či generální konzulka ČR v Drážďanech Markéta Meissnerová.

Euroregiony byly zastoupeny v podskupině pro územní rozvoj, spolupráci euroregionů, krajů a pro turistiku. Pro ně bylo důležitou informací, že je zachován Fond malých projektů pro projekty typu „people to people“ v dalším programovém období a je ukotven  v návrhu nařízení k cíli „Evropská územní spolupráce“ (Interreg) po roce 2020. Bylo shodně konstatováno, že ESÚS, tedy společný orgán pro územní spolupráci není pro práci a rozhodování pro euroregiony zapotřebí, jejich dosavadní struktura se osvědčila a plně vyhovuje správě Fondu malých projektů. Z priorit česko-saské přeshraniční spolupráce je pro její další rozvoj důležitá podpora Montanregionu jako kulturního dědictví UNESCO, nadále bude pokračovat spolupráce v nadnárodních projektech „CORCAP“, „RAINMAN“ a „VirtualArch“, stejně jako nadnárodní spolupráce v rámci programu „Central Europe“ a spolupráce CROSS-DATA.

Jednání bylo oficiálně zakončeno slavnostním podpisem a účastníci se rozloučili s dlouholetou členkou skupiny Beatou Ebenhöh, která odchází do důchodu. Následná exkurze v zámku byla pro všechny velmi zajímavá.

Zámek Liblice se nachází v okrese Mělník ve Středočeském kraji a bývá nazýván Barokní perlou. Je chráněn jako kulturní památka České republiky. Od 50. let 20. století prodělal zámek řadu oprav, ta nejrozsáhlejší proběhla v letech 2001 – 2007. V té době došlo k jeho přeměně na Konferenční centrum Akademie věd ČR.

 

Komise pro zahraniční vztahy Ústeckého kraje a euroregiony

Na krajském úřadu se sešla 10. června 2019 tato komise spolu s jednateli Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge a ElbeLabe. Důležitým bodem jednání bylo další prohloubení spolupráce kraje a jeho euroregionů. Předseda komise Dr. Jaroslav Horák informoval v úvodu o dosavadních zahraničních aktivitách Ústeckého kraje se Srbskem, Zakarpatskou Ukrajinou, Vietnamem a projednávána byla i spolupráce z iniciativy J. Foldyny s některými regiony Španělska. Komise nabízí podporu přeshraniční spolupráce středních škol, jako dobrý příklad uvádí Střední zdravotnickou školu Most. Za nejdůležitější spolupráci považuje komise spolupráci se Saskem. Proto zde představili zástupci obou euroregionů své problémy a aktivity, ale především přípravu nového programu, na kterém budou s krajem úzce spolupracovat. Za nejdůležitější považují euroregiony Fond malých projektů, který je nejúčinnějším nástrojem jejich každodenní práce. Náš euroregion představil změny ve svém vedení, kde vystřídal primátora Mostu Mgr. Jana Paparegu Ing. Vlastimil Vozka, ostřílený politik, radní Mostu, se zkušenostmi z parlamentu i z krajského zastupitelstva. Radu Euroregionu Krušnohoří posílila starostka Jirkova, členka Komise pro zahraniční vztahy Ústeckého kraje, Mgr. Darina Kováčová. Jednatel Euroregionu Krušnohoří jí na tomto jednání poděkoval za skvělou přípravu valné hromady Euroregionu Krušnohoří v Jirkově na zámku Červený hrádek, kde byl hostem i hejtman Bubeníček.

 

Drážďanský generální konzulát v Euroregionu Krušnohoří

Na pozvání Rady Euroregionu Krušnohoří se generální konzulka JUDr. Markéta Meissnerová a konzulka Mgr. Lenka Konšelová sešly dne 22. 2. 2019 na přátelském setkání s jejími členy v Mostě na radnici. Obě konzulky kladně ocenily role euroregionů v každodenní přeshraniční spolupráci Sasko-Česká republika. Zástupci euroregionu projevili přání více se zapojit do akcí konzulátu v Drážďanech a prohloubit mediální spolupráci, především se více vzájemně prezentovat na webových stránkách a na facebooku. Pro Euroregion Krušnohoří je aktuální problematika znečištění ovzduší (zápach) na saské straně. Pro zjišťování příčin byl přijat velký projekt OdCom, který zjišťuje příčiny. Předseda komise pro životní prostředí Euroregionu Krušnohoří Dr. Jiří Roth o tom podal podrobnou zprávu. Nicméně se v poslední době stížnosti ze saské strany neobjevují. Pro náš společný euroregion jsou důležitá další dopravní propojení pomocí autobusových linek. Zatím je to jen spoj Olbernhau-Litvínov. Bohužel k dalšímu rozšíření v dohledné době zřejmě nedojde, přestože o to obě strany euroregionu usilují – chybí řidiči. Dopravní komise euroregionu se zabývá již od svého založení možností dostavy chybějícího úseku železnice Moldava – Holzhau na saské straně. V poslední době se iniciativy ujal Českojiřetínský spolek a jeho předseda Ing. Fišer aktuální problematiku na jednání v Mostě představil. Paní generální konzulka je s tímto problémem detailně seznámena a podílí se na jednání s odpovědnými zástupci na saské straně. Vyčíslila náklady na nutnou studii a na vlastní investici na dostavbu. Její výše přítomné překvapila. Pro rozvoj našeho regionu je také nutná dostavba dálnice D7. O úspěšném postupu její výstavby podrobně informoval Radovan Šabata z Loun, který se za ni, jako starosta Loun, celou dobu zasazoval. Její úplné dokončení v roce 2024 je dobrá zpráva. Po jednání doprovodil primátor Mostu Mgr. Jan Paparega obě konzulky na hrad Hněvín, odkud je krásný výhled na město, a při té příležitosti je informoval o rozvoji tohoto, v současnosti tak sledovaného, města.

 

Euroregiony společně

Zástupci česko – saských euroregionů se sešli 4. března na magistrátu v Ústí nad Labem, aby se společně zasadili o zkvalitnění a zjednodušení Fondu malých projektů v novém programovém období. Zástupce Euroregionu Nisa Mgr. Ondřej Havlíček předal nejnovější informace z EU, kde má tento euroregion svého zástupce. Pro všechny byla hned v úvodu potěšitelná zpráva, že tento oblíbený fond bude i v dalším programového období zachován a podporován. Počítá se s přibližně stejným objemem financí a Výbor regionů usiluje navíc i o navýšení prostředků. Zatím ale není navržen vlastní podíl, návrhy kolísají od 0 do 30 %.  Na administrativu fondu zůstává 20 %. Základem iniciativy česko – německých euroregionů je materiál vypracovaný na česko-polské hranici, který počítá s větším podílem paušálů, tedy s jednodušším vyúčtováním malých projektů. Mohly by vzniknout dva typy projektů – pro širokou veřejnost a pro úzké skupiny, které by měly mít rozdílné vyúčtování s odlišným využitím paušálů. A doufáme, že jednodušší. Podle pokynů Evropské komise by přeshraniční fondy měly spravovat přeshraniční subjekty. Pro euroregiony se údajně vyjednává výjimka, ale není zaručená. Zbývá se proto připravit i na eventualitu, že bude přeshraniční subjekt povinný. Na jednání v Ústí se probíraly dvě varianty – subjekt vzniklý spojením obou části euroregionu či Evropské seskupení pro územní spolupráci (ESÚS). Tato právní forma spojení představuje možnost realizovat přeshraniční regionální spolupráci v rámci Evropské unie. Regionálním a místním orgánům umožňuje vytvářet přeshraniční seskupení s právní subjektivitou. Tuto variantu připravuje Euroregion Nisa a považuje ji za nejschůdnější. V obsáhlé diskusi přítomní probrali testovací podklady z Euroregionu Glacensis ohledně vykazování výdajů. Zástupci euroregionů by také rádi posílili své Fondy malých projektů o možnosti malých investic pro kulturní památky s navýšením rozpočtu. Shodli se také na navázání užší spolupráce s Česko-německým fondem budoucnosti. Pro další přípravu Fondu malých projektů se sejdou zástupci euroregionů 23. května 2019. Za náš euroregion se jednání zúčastnil jednatel Mgr. František Bína a finanční manažerka Ing. Petra Konečná, která v diskusích prokázala svou profesionalitu a důkladnou znalost problematiky.

 

 • Spolupráce Euroregionu Krušnohoří a Ústeckého kraje

Spolupráce euroregionu a kraje se v loňském roce nadále velmi zkvalitňovala. Smlouva z roku 2003 je naplňovaná a zohledňuje aktuální potřeby. Na základě její aktualizace a po mnoha jednáních zástupců Euroregionu Krušnohoří s vedením kraje došlo k personálnímu posílení odborných komisí euroregionu, podpoře akcí euroregionu a zástupci euroregionu jsou zváni na význačné akce kraje. Euroregiony byly zapojeny do plánů a strategie rozvoje kraje.  Kraj se stal oporou, partnerem a koordinátorem ve stávajícím programu. Dlouhodobá společná práce kraje a euroregionů se promítá do společného rozhodování o projektech, v aktivní účasti pracovníků krajského úřadu v odborných komisích a pracovních skupinách obou euroregionů a ve společných projektech. Kraj tak ocenil soustavnou dennodenní usilovnou práci svých euroregionů v přeshraniční spolupráci. Zástupci Euroregionu Krušnohoří a Elbe/Labe jsou stálými hosty Komise pro zahraniční vztahy Ústeckého kraje.

 

 • Kraj a jeho euroregion

Pro nového předsedu Euroregionu Krušnohoří Ing. Vlastimila Vozku patří úzká spolupráce euroregionů a kraje k jeho největším prioritám. Proto také zorganizoval 29. 5. 2019 setkání s hejtmanem Ústeckého kraje Oldřichem Bubeníčkem a jeho spolupracovníky na krajském úřadě. Představil se zde ve své nové funkci, ovšem jako krajský zastupitel a poslanec Parlamentu ČR je zde dobře znám. Na společném jednání se všichni shodli na tom, že pro správu Fondu malých projektů není nezbytně nutné vytvářet novou strukturu – Evropské seskupení pro územní spolupráci (ESÚS) – podle návrhu Evropské komise, protože dosavadní způsob společného rozhodování ve správě Fondu malých projektů se plně osvědčilo a funguje bezchybně. Dále se také shodli na společné přípravě na nové programové období, podobně, jako tomu bylo vždy v minulosti. Zástupci Euroregionu Krušnohoří seznámili hejtmana a jeho spolupracovníky s činností euroregionu a se záměry do nejbližší budoucnosti. Je to samozřejmě drobná každodenní přeshraniční spolupráce, ale také podpora hornických památek v rámci kulturního dědictví UNESCO Montanregion a udržení dvojjazyčného zpravodaje Euroregionu Krušnohoří Infopress.

 

Spolupráce s Okresními hospodářskými komorami

OHK MOST

Spolupráce s OHK Most je celou dobu trvání obou partnerů na vynikající úrovni. Byla aktualizována novou dohodou, a tato dohoda se projevila ve společné realizaci mnoha projektů ve spolupráci v oblasti dopravy, hospodářství i životního prostředí.  Konkrétní společná publicita byla uplatněna v rámci mnoha společných projektů. Euroregion se účastní práce v rámci projektů OHK a pomáhá OHK Most v oblasti tlumočení a překladů. V uplynulém roce společně oba partneři připravili. Společně se podílíme i na projektu Vodamin II. Společně oba partneři působí ve sdružení SPO-NA pro rozvoj turistiky. O pravidelnou a konkrétní spolupráci se zasazuje především ředitelka OHK Ing. Pečnerová

 

OHK LOUNY

V uplynulém roce nebyla smluvní spolupráce s OHK Louny na vyšší úrovni. Projevila se ve společné publicitě, a také zapojením OHK Louny do přípravy projektových žádostí členů euroregionu. Jednalo se o bezplatné zpracování projektových žádostí do celorepublikového Programu rozvoje venkova, Operačního programu Životního prostředí a programů přeshraniční spolupráce.

 

OHK CHOMUTOV

Pod vedením Ing. Ivany Košanové ve funkci ředitelky OHK Chomutov, která je i předsedkyní komise pro hospodářství a turistiku Euroregionu Krušnohoří se vzájemná spolupráce výrazně zintenzivňuje. Společně byly realizovány malé projekty technické vzdělanosti mládeže, prezentace technických oborů a v našem euroregionu je v současné době realizován velký projekt Labora, který realizuje OHK Chomutov se svým partnerem, Wirtschaftsförderung Erzgebigrge s jednatelem M. Lißkem. Tento projekt byl jako vzorový představen na německém velvyslanectví. Oba partneři pro náš euroregionu realizovali již mnoho hospodářských projektů a jsou významní aktéři Montanregionu Krušnohoří.

 

 • Spolupráce s Krajskou agrární komorou

I v roce 2019 bylo zajištěno průběžné informování o situaci v zemědělství v Sasku a ČR. Zásluhou spolupráce euroregionu s Krajskou agrární komorou docházelo k pravidelné výměně informací. Na základě smlouvy s Krajskou agrární komorou pokračovala nejen vzájemná výměna informací, ale především došlo k propojení zemědělské komise euroregionu s okresními agrárními komorami.

V roce 2019 byla činnost zemědělské komise natolik provázána s agrární komorou, že jejich společné akce jsou popsány v bodě zemědělská komise.

 

 • Spolupráce s destinačními agenturami

Obě destinační agentury působící v našem euroregionu do něho vstoupily.

Destinační agentura Krušné hory spolu s euroregionem působí ve sdružení SPO-NA, společně jsme realizovali řadu projektů a její ředitelka Eva Maříková je členkou komise pro hospodářství a turistiku, navíc i členkou redakční rady.

Destinační agentura Dolní Poohří realizovala také řadu přeshraničních projektů ve spolupráci s euroregionem a s jeho podporou. Velmi kladný ohlas měl např. přeshraniční projekt Pivní stezka. Na vyhlášení výsledků celorepublikové soutěže Turistpropag v Lysé nad Labem získala Destinační agentura Dolní Poohří dvě ocenění – 3. místo v kategorii turistický průvodce a Zvláštní cenu města Lysá nad Labem za propagační materiál Putování s Ohřinkou aneb zábavné výlety po hradech, zámcích a kostelích zaměřený na rodiny s dětmi.

Koncem roku 2018 byla odvolána ředitelka Destinační agentury Dolní Poohří Libuše Novotná Pokorná a na její místo bylo vyhlášeno výběrové řízení, ve kterém zvítězil Lukáš Pichlík.

 

 • Spolupráce s Euroregionem Labe

Spolupráce s Euroregionem Labe pokračovala i v uplynulém roce úspěšně. Velmi intenzivní byla výměna zkušeností z přípravy a realizace Fondu malých projektů.  Společně byly realizovány sportovní hry obou euroregionů.  Oba euroregiony se účastnily svých společných akcí a akcí Ústeckého kraje, provázaly své požadavky na fungování a pokračování Fondu malých projektů a společně s krajem připravovaly společný postup v Monitorovacím výboru programu program Interreg V-A

 

 • Spolupráce s Euregiem Egrensis

V loňském roce se prohloubila spolupráce s tímto euroregionem v oblasti společného regionálního plánování a v mediální spolupráci. Po návštěvě jednatele na valné hromadě Euregia v Chodově a jednatelky Beaty Ebenhöh v sídle německé části Markredwitz došlo k dohodě o přípravě společného velkého projektu. Jeho náplní by mělo být vydávání společného zpravodaje, vytvoření společné rozvojové strategie, založení komisí v Egrensisu a jazyková ofenziva. Bohužel tento projekt, podaný Euregiem Egrensis nebyl schválen

 

Spolupráce s poslanci a ministerstvy

Spolupráce s poslanci v minulém období po volbách do Parlamentu ČR zatím nepokračuje v optimální míře, ačkoliv jich z našeho euroregionu pochází mnoho.

Tradičně velmi dobrá je spolupráce euroregionů s MMR ČR. Zásluhou tohoto ministerstva je s euroregiony nadále počítáno jak v rozhodovacích grémiích velkých projektů, tak se správou Fondu malých projektů, který se stal velmi uznávaným a oblíbeným nástrojem přeshraniční spolupráce. Zástupci českých euroregionů mají díky akcím MMR ČR dostatečný prostor pro prospěšnou výměnu zkušeností. Ředitel odboru přeshraniční spolupráce Dr. Jiří Horáček informoval radu euroregionu v Oseku o přípravě nového programu.

 

8. Jednatelství

Jednatelství pracovalo v roce 2019 v tomto složení:

 • jednatel Mgr. František Bína od 1. 1. 1995 (na částečný úvazek od 1993)
 • Martina Ďurdíková od 1. 5. 2005 – projektová koordinátorka
 • Petra Konečná od 28. 8. 2009 – finanční manažerka

 

Pro jednatelství euroregionu byla v uplynulém roce nejdůležitější realizace správy a administrativy Fondu malých projektů v tomto programovém období.

Euroregion nadále i v tomto roce využíval konto ve Sparkasse Marienberg.

Jednatelství plnilo nejen své administrativní úkoly, ale zapojovalo se též aktivně do přeshraniční spolupráce obcí, firem a škol.

Spolupráce s německou částí euroregionu je po celkové změně personálu na saské straně korektní. Na německé straně euroregionu v současné době pracují tyto pracovnice:

 • Veronika Jahn — jednatelka
 • Gerit Straube — finanční manažerka
 • Tereza Forker — projektová koordinátorka

 

 

9. Vývoj členské základny

Během roku 2019 doznala členská základna těchto změn:

nový člen: SUE s.r.o. Most.

 

Vystoupení:

 • SŠT Most
 • Asociace Most
 • Obec Holedeč
 • Integro
 • GVÚ Most (ztráta právní subjektivity)

70 obcí a 37 organizací                                                                                                        

 

 

10. Rada Euroregionu Krušnohoří

Rada se scházela v roce 2019 zpravidla jednou za měsíc a vždy jednala na jiném místě

 

Kadaň 25.1.

Místostarosta Kadaně, člen Rady Euroregionu Krušnohoří Mgr. Jan Losenický, vybral k jednání Františkánský klášter. Pozvání přijali hosté, kteří jsou s činností euroregionu aktuálně provázáni. Zástupce členské společnosti Celio výkonný ředitel Zděnek Hubáček seznámil radu se změnami v jejím vedení a doporučil, by členem rady tohoto sdružení zůstal i nadále Antonín Beneš, který v ní získal velké zkušenosti. Nová starostka Jirkova, Mgr. Darina Kováčová, představila změny ve vedení Jirkova a seznámila radu euroregionu s návrhem Městské rady Jirkov na své členství v Radě Euroregionu Krušnohoří. Rada ji kooptovala do konání valné hromady, která o členství v radě rozhodne. Ing. Jiří Hájek, ředitel firemní komunikace Unipetrolu PK Orlen, představil dosavadní obrovské investice do rozvoje podniku a do ochrany životního prostředí, ale i se záměry společnosti do budoucna. Unipetrol založil nadaci, podporující studenty formou stipendií, což rada vysoce ocenila. V rozsáhlé diskusi o problematice stížností na zápach na saské straně vystoupili Dr. Jiří Roth, Mgr. František Bína, Radovan Šabata a Ing. Monika Zeman. Jiří Hájek ocenil přeshraniční působení euroregionu a přislíbil ji podporovat. Unipetrol doplní komisi pro životní prostředí a redakční radu Euroregionu Krušnohoří.  Důležitým bodem byla příprava Lokálního řídícího výboru Fondu malých projektů, který euroregion spravuje.  Celkem bylo podáno 13 projektů, 8 saských a 5 českých. Projektové žádosti byly po registraci předány příslušným odborným komisím k posouzení a jejich stanoviska obdrželi členové Lokálního řídícího výboru před zasedáním.

Změny po komunálních volbách doznaly i odborné komise euroregionu. Do komise pro muzea a kulturní památky byla zvolena Markéta Houdková z Jirkova, do komise pro kulturu a mládež Ing. Marcela Dvořáková, místostarostka Bíliny, a Ing. Jiří Macháček starosta Oseku.

Rada se také již předběžně zabývala valnou hromadou. Bylo rozhodnuto, že se uskuteční se 26. března 2019 na zámku Červený Hrádek. Mgr. Bína informoval o jednání s generální konzulkou v Drážďanech JUDr. Markétou Meissnerovou a o možnosti její návštěvy Euroregionu Krušnohoří v Mostě. Mgr. Jan Paparega navrhl za místo jednání mosteckou radnici 22. 2. 2019.

Po zasedání rady následovala podrobná exkurze v klášteře s průvodcem, která ve členech rady zanechala hluboký dojem.

 

 

Žatec 1. 3.

Žatecký místostarosta, člen Rady Euroregionu Krušnohoří Jaroslav Špička, připravil její zasedání 1. března v Galerii Sladovna Žatec. Rada se po zprávě o činnosti jednatelství podrobně seznámila s podanými projekty do Lokálního řídícího výboru a se stanovisky svých odborných komisí, se kterými se shodla. Nejdůležitějším bodem však byla příprava valné hromady. Rada dlouze diskutovala o navrženém programu a po změnách v pořadí podstatných bodů ho schválila. Připravila také volby nové rady. Zprávu o hospodaření sdružení a návrh rozpočtu na rok 2019 přednese Ing. Karel Honzl, místostarosta Podbořan. Revizní komise bude na valné hromadě doplněna. Rada poté jednomyslně zvolila Mgr. Michala Soukupa, ředitele Oblastního muzea Most členem komise pro kulturu a mládež. Důvodem bylo spojení mostecké galerie s muzeem. Ing. Petra Konečná představila za velkého zájmu návrh nových internetových stránek české části euroregionu, které odpovídají novým požadavkům a lépe navazují na stránky jeho německé části. Rada je pozitivně ocenila. Na závěr jednání se všichni členové rady zúčastnili exkurze v galerii, kterou Jaroslav Špička zasvěceně komentoval.

 

 

Osek 26. 4.

Pro jednání rady 26. dubna navrhli Ing. Jiří Hlinka a starosta Oseku Ing. Macháček Společenské centrum v Oseku. Pozvánku na zasedání rady přijal i RNDr. Jiří Horáček, ředitel Odboru evropské územní spolupráce MMR ČR, garant programu přeshraniční spolupráce pro velké i malé projekty. S naším euroregionem spolupracuje Dr. Horáček od samého počátku, velkou měrou podpořil jeho první kroky a byl nám vždy oporou. Na jednání v Oseku seznámil členy rady s aktuální situací v přípravě nového programu na podporu přeshraniční spolupráce a velmi zasvěceně zodpovídal dotazy ohledně navrhovaného Evropského seskupení pro územní spolupráci. Předpokládá se založení společného právního subjektu, který by spravoval Fond malých projektů. Rada pověřila předsedu a jednatele, aby k tomu získali další potřebné podklady a připravili jednání s ostatními euroregiony a Ústeckým krajem.  Rada pod taktovkou svého nového předsedy Ing. Vozky, který se velmi rychle v problematice euroregionu zorientoval, kladně zhodnotila valnou hromadu na Červeném Hrádku, seznámila se s předloženými projekty ve Fondu malých projektů a projednala další možnosti vydávání svého dvojjazyčného zpravodaje Infopress.

Na závěr následovala exkurze ve společenském centru.

 

 

Meziboří 17. 5.

Na radnici v Meziboří se rada seznámila s realizací Fondu malých projektů a s přípravou nového programového období. Opět vyjádřila nespokojenost s krácením dotací na opakované malé projekty a uložila jednateli jednat o nich se zástupci MMR ČR. Podrobně projednala pak 22 projektových žádostí do Lokálního řídícího výboru a na základě stanovisek odborných komisí je doporučila k přijetí. Na jednání rady se představila nová zástupkyně členské společnosti ČEZ v Euroregionu Krušnohoří Soňa Holingerová.

Členové předchozí rady euroregionu se 23. 10. 2015 seznámili na exkurzi s modernizovanou úpravnou vody v Meziboří a nyní měli možnost ji opět navštívit spolu s novými členy rady. Na podrobné exkurzi ocenili investici do její přestavby v celkovém finančním objemu 238,5 milionů Kč, s koncepcí dalšího rozvoje a seznámili se na místě i s provozem. Pitná voda z úpravny vod v Meziboří patří dlouhodobě k nejkvalitnějším v České republice. Jako představitelé samospráv jsou členové rady dobře obeznámeni s problematikou pitné vody a oceňují přínos této moderní čističky pitné vody. A občané pozitivně hodnotí, že obce převzaly Severočeskou vodárenskou společnost.

 

Louny 28. 6.

Mgr. Pavel Janda, nynější starosta Loun, významný člen rady Euroregionu Krušnohoří pozval radu na jednání v nově zrekonstruovaném Pavilonu A na Výstavišti Louny. Jeho novou roli jako součásti úspěšné lounské knihovny představila její ředitelka, Mgr. Dagmar Kučerová a poté Mgr. Pavel Janda seznámil za velkého zájmu členy rady s rozvojem Loun.  Rada se pak na svém zasedání seznámila s výsledky rozhodování Lokálního řídícího výboru Fondu malých projektů Euroregionu Krušnohoří. Prostředky na české straně jsou již téměř vyčerpány, ale rada intenzivně hledá další možnosti, jak v přeshraniční spolupráci pokračovat z jiných zdrojů. Důležité je vydávání zpravodaje Infopress, práce odborných komisí a prioritní projekty euroregion, mezi nimi třeba soutěž mladých hasičů, sportovní hry, a další projekty, vedoucí k vzájemnému setkávání lidí. Důležitým bodem jednání byla příprava nového programu na podporu přeshraniční spolupráce. Členové euroregionu budou o ni pravidelně informováni a budou se opět podílet na stanovení priorit a na jeho proceduře. Také letos se připravuje Cena Euroregionu Krušnohoří za vynikající přeshraniční spolupráci. Rada aktualizovala její stanovy a vyzvala členy i obyvatele euroregionu, aby své návrhy předali do 15. září do jednatelství Euroregionu Krušnohoří. Cenu poté projednaly odborné komise euroregionu a rada přednesla návrh na společném jednání grémií obou částí euroregionu v listopadu ve Freibergu.

 

Podbořany 30. 8.

V hotelu Národní dům projednala rada přípravu nového programu, zajištění přechodné období a přípravu zasedání Lokálního řídícího výboru, Rada pověřila Mgr. Pištoru a Ing. Vozku, aby dojednali termín s odpovědnými zástupci MMR ČR ohledně možnosti získat prostředky z jiných nevyužitých programů, protože na české straně jsou prostředky Fondu malých projektů vyčerpány. Projednat by chtěli také situaci euroregionu do zahájení nového programu. Rada s uspokojením přijala zprávu, že Fond malých projektů bude zachován, a že nebude zapotřebí vytvářet společnou přeshraniční strukturu. Rada podrobně projednala čtyři navržené projekty a po připomínkách je doporučila k přijetí. Na programu byla také Cena Euroregionu Krušnohoří za vynikající přeshraniční spolupráci. Problém nastává s vydáváním dvojjazyčného zpravodaje Infopress. Euregio Egrensis mělo být žadatelem velkého projektu, ve kterém jsme měli být projektovým partnerem. Obsahovat měl kromě mediální spolupráce i rozvojovou strategii a další aktivity, ale nebyl schválen. V dalším období již ale prostředky na velké projekty k dispozici nebudou. V jednatelství euroregionu na saské straně došlo k zásadním změnám, veškerý personál je zcela nový, a proto se do přípravy Infopressu nezapojuje, nepovažuje ho za prioritu. Rada flexibilně rozhodla vydávat Infopress pouze na webových stránkách a v případě, že německá strana nebude spolupracovat, jen v české verzi.

Na jednání přijal pozvání zakládající člen Euroregionu Krušnohoří, někdejší starosta Podbořan a také poslanec Parlamentu ČR Ing. Josef Čerňanský, který rád zavzpomínal na počátky sdružení. Na závěr provedl oblíbený člen rady, starosta Podbořan Mgr. Radek Reindl, účastníky jednání areálem zdejšího wellness a fitness centra.

 

Informační centrum Fláje 27. 9.

Rada podrobně analyzovala výsledky rozhodování o malých projektech v Lokálního řídícího výboru a o velkých v Monitorovacím výboru a dlouho diskutovala o přípravě nového programu. K porozumění procedury přípravy tohoto programu určeného na podporu přeshraniční spolupráce výrazně přispěla i návštěva nového předsedy Euroregionu Krušnohoří Ing. Vozky s jednatelem Mgr. Bínou na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, kde se jim plně věnovali náměstek ministra pro místní rozvoj Zdeněk Semorád, RNDr. Jiří Horáček, ředitel Odboru evropské územní spolupráce MMR ČR a jeho zástupce Ing. Martin Buršík. Rada by přesto chtěla dosáhnout toho, aby se dotace na opakované projekty pro malé obce nekrátily a nezvyšoval se jim vlastní podíl. Důležitým bodem jednání byl návrh na udělení Ceny za vynikající přeshraniční spolupráci. Celkem bylo do českého jednatelství doručeno sedm návrhů. Podle pravidel Ceny návrhy předem projedná komise pro kulturu a mládež a předá své stanovisko radě. Rada se jednomyslně shodla navrhnout společnému grémiu za českou stranu Petra Červenku, starostu Meziboří, za příkladnou spolupráci partnerských obcí a práci v euroregionu. Na saské straně byl navržen Uwe Schulze ze spolku pro památkovou péči Verein Denkmalpflege Weipert e.V.

Rada schválila také změny v zemědělské komisi a zvolila předsedou této aktivní komise Ing. Romana Honzíka, vědeckého pracovníka z Výzkumného ústavu rostlinné výroby v.v.i. Chomutov. Závěr jednání patřil prezentaci státního podniku Povodí Ohře, dlouholetého partnera našeho euroregionu, kterou velmi poutavě přednesl Ing. Motlík. Pak už následovala zajímavá exkurze v přehradní hrázi.

 

Třebívlice 25. 10.  

Nový předseda Euroregionu Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka ocenil zásluhy svého předchůdce Ing.  Jiřího Hlinky, protože ze strany hostů na jednání rady zazněla slova chvály na práci jednatelství. Hostitel, starosta Třebívlic Mgr. Tomáš Rolf i hosté z okolních obcí a měst zde také představili své aktivity a přeshraniční spolupráci.

Rada v Třebívlicích se seznámila s předloženými projekty ve Fondu malých projektů a uložila odborným komisím připravit k nim stanoviska. Seznámila se také s výsledky zasedání Asociace evropských euroregionů v Drážďanech a s přípravou nového programu. Procedury k němu byly již údajně provedeny, zbývá rozhodnout o přidělení finančních prostředků. Na česko-saské hranici ale dochází v přípravě programu ke zpoždění. Radě byl předložen návrh Memoranda o vzájemné spolupráci v oblasti životního prostředí, zpracované OHK Most. Rada své rozhodnutí odložila a předala memorandum k projednání v komisi životního prostředí euroregionu. Podrobně se rada také připravila na zasedání společného grémia euroregionu 28. 11. 2019 ve Freibergu.

 

Freiberg 18. 11.

Na společném jednání Rady Euroregionu Krušnohoří a Představenstva Euroregionu Erzgebirge ve Freibergu byly uděleny dvě Ceny Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge za vynikající přeshraniční spolupráci. Získali ji Petr Červenka starosta Meziboří a Uwe Schulze, předseda sdružení Verein Denkmalpflege Weipert e.V. Společné grémium euroregionu ale projednalo na tomto svém předvánočním setkání také zprávy jednatelství v Mostě a Freibergu o činnosti za minulý rok, o zasedání členů Pracovní skupiny evropských regionů (AGEG) v Drážďanech a seznámilo se realizací Fondu malých projektů a s přípravou nového programu. Zajímavá byla prezentace města Freibergu, které si mohli účastníci po jednání prohlédnout a navštívit freiberský trh.  V neformálních rozhovorech se dosavadní dobré vztahy účastníků ještě více prohloubily.

 

 

11. Úkoly Euroregionu Krušnohoří pro rok 2020

Nejdůležitějším úkolem pro rok 2020 zůstává realizace programu na podporu přeshraniční spolupráce, jak pro velké projekty, tak i pro Fond malých projektů. Pro nás je důležitým úkolem udržet nadále Fond malých projektů v režii euroregionů i v novém programu po roce 2020.

 • Pro další perspektivu euroregionu je důležitá rozvojová strategie, do které v loňském roce již připravily konkrétní témata jednotlivé komise, a která by měla zapracovat do konceptu vybraná agentura. Projekt bude podán v novém programovém období.
 • Společné komise se budou v roce 2020 zabývat přípravou nového programu, stanoví své priority a budou nadále spolupracovat v přípravě rozvojové strategie. Komise připraví rovněž náměty smysluplných společných projektů a nadále budou předávat odborná stanoviska k předkládaným projektům Lokálnímu řídícímu výboru i do Monitorovacího výboru.
 • Euroregion bude prezentovat práci a výsledky Monitorovacího výboru s prezentací velkých projekty na svých stránkách, pokud budou projekty ještě schvalovány.
 • Priorita euroregionu, práce s veřejností – mediální spolupráce bude spočívat na prezentaci výstupů evaluace programu a v prezentaci přípravy nového programu. K tomu jsou již využívány internetové stránky euroregionu a facebook. Pro vydávání dvojjazyčného zpravodaje Infopress je zásadní jeho pokračování formou projektu, který může být však podán jen v případě spolupráce se saskou stranou, pro kterou v současné době není prioritou. Nadále chceme publikovat partnerské projekty, a spolu s našimi mediálními partnery jim zajišťovat prezentaci. Kromě využívání možností publicity v novém programu bychom chtěli také využívat prezentaci sponzorů, kterým nabídneme prostor na našich internetových stránkách.
 • V oblasti dopravy zůstává nadále priorita projektu čtyřproudové rychlostní silnice Praha – Chemnitz a zvýšení kapacity silniční přeshraniční nákladní i osobní dopravy. Náš člen, Českojiřetínský spolek, bude spolu s euroregionem nadále vyvíjet iniciativu na dostavbu chybějící 7 km železnice Moldada – Rehefeld. Je již předjednáno, že jednání budou pokračovat i v roce 2020 na saské i české straně za účasti odborníků a významných politiků. Dalším úkolem je podchytit náměty obyvatel pro rozvoj osobní dopravy a rozšíření přeshraničních autobusových linek.
 • V oblasti životního prostředí zůstává prioritou čistota zdrojů pitné vody v Krušných horách. Další prioritou jsou protipovodňová opatření a monitoring stavu vod. V oblasti čistoty ovzduší zůstává úkolem především v rámci naší komise pro životní prostředí přispívat k objektivnímu hodnocení stavu ovzduší v Krušnohoří a nadále zprostředkovávat setkávání odborníků a obyvatel z obou částí euroregionu. Využívat budeme výsledky analýz z realizovaného velkého projektu OdCom. V problematice znečišťování ovzduší chceme nadále spolupracovat se saskými občanskými iniciativami. Důležitým úkolem zůstává nadále společné koncepční řešení odpadového hospodářství s využitím stávajících kapacit na obou stranách hranice, výměna informací o využívání odpadních surovin k jejich zhodnocení a setkávání českých a saských odborníků. V rámci velkého projektu VODAMIN II dojde v roce 2020 ke shrnutí výsledků stavu důlních vod po ukončení těžby hnědého uhlí.
 • V oblasti kultury a školství chceme nadále usilovat o společné projekty posilující identitu obou částí euroregionu, společné vzdělávací aktivity a vzájemnou prezentaci obou částí euroregionu. V roce 2020 chceme realizovat tradiční adventní koncert v Postoloprtech a reciproční výstavu českých umělců v Sasku.
 • Po aktualizaci sociálního atlasu, který zmapoval subjekty v sociální oblasti a který vytvořil potřebnou základnu, je dalším úkolem zpřístupnit ho široké veřejnosti. V sociální problematice se chceme zaměřit na problematiku drogových závislostí a sociálního bydlení.
 • Nadále chceme hrát důležitou roli v Asociaci euroregionů ČR. Především se chceme zaměřit v tomto roce na přípravu nového programu na podporu přeshraniční spolupráce po roce 2020.
 • Je třeba nadále podporovat sport v euroregionu. Po loňských úspěšných sportovních hrách dvou euroregionů, Krušnohoří a Labe, připravuje naše sportovní komise se sportovní komisí Euroregionu Labe pokračování společných sportovních her, s větším důrazem na setkávání dětí a nově připravují oba euroregiony zimní sportovní hry.
 • Trvalým úkolem zůstává propagace kulturní krajiny Krušnohoří jako kulturní památky lidstva na seznamu UNESCO. Po zápisu na seznam UNESCO v roce 2019 se chceme zaměřit na jeho publicitu a podporu navazujících projektů.
 • Nejdůležitějším úkolem zůstává prohlubování naší dosavadní prospěšné spolupráce s krajem, včetně zapojení komunálních politiků, poslanců a senátorů.

 

 

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

ŠKOLSKÁ KOMISE S NOVÝMI ČLENY ZE SASKÉ STRANY: SPOJENÍ PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.

SPOJUJEME ŠKOLY A PŘEKRAČUJEME HRANICE

Jsme nadšeni, že se nám podařilo  navázat nové partnerství škol. Díky naší společné iniciativě a podpoře z Fondu malých projektů se otevírají nové možnosti pro žáky a pedagogy Základní školy Hornické v Chomutově  a základní školy Bildungszentrum Adam Ries v Annabergu.

SOCIÁLNÍ KOMISE NAVŠTÍVILA HOSPIC „Ellen Gorlow“ V OEDERANU

Dne 11. dubna se konalo v Hospiz- und Palliativdienst begleitende Hände e.V. v Oederanu v Německu zasedání sociální komise Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. Téma hospicové péče navázalo na předešlé jednání komise v Hospici v Mostě. Tentokrát byly představeny klíčové aspekty hospicové péče ve okresu Střední Sasko. 

HOSPODÁŘSKÁ KOMISE A SMART RAIL CONNECTIVITY CAMPUS ANNABERG

9.4. 2024  se členové komise pro hospodářství a turistiku setkali v Annabergu. Jednání se odehrálo na Smart Rail Connectivity Campus, kde se stará nádražní budova proměnila v unikátní testovací dráhu, slibující nové příležitosti pro rozvoj regionu.

Poslední novinky

Činnost euroregionu stojí na práci našich odborných česko-saských komisí a jednoznačně přispívá k rozvoji společného pohraničí! Dnes jsme měli jedinečnou příležitost rozšířit  činnost školské komise na saskou stranu, která se zaměřuje na podporu vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností v českém a saském školním systému.
Dnešní zasedání česko-saské komise životního prostředí bylo plné diskuzí a informací týkajících se ochrany přírody a udržitelného rozvoje. Hlavní téma komise se týkalo regionálního rozvoje a využití větrné energie.
Jsme nadšeni, že se nám podařilo  navázat nové partnerství škol. Díky naší společné iniciativě a podpoře z Fondu malých projektů se otevírají nové možnosti pro žáky a pedagogy Základní školy Hornické v Chomutově  a základní školy Bildungszentrum Adam Ries v Annabergu.