Životní prostředí a regionální plán

V Podkrušnohorském zooparku v Chomutově se 31. 8. 2017 sešla komise pro životní prostředí a regionální plán na svém pravidelném jednání. Po informaci o stavu realizace programu Interreg V-A a Fondu malých projektů, který Euroregion Krušnohoří spravuje, uvedl předseda komise Dr. Jiří Roth dva hosty, kteří představili své velké projekty. Ing. Roman Honzík z Výzkumného ústavu rostlinné výroby v Chomutově představil projektový záměr ENZEDRA – Bílá místa rolnické historie: Místní užitkové a okrasné rostliny jako cesta ke zvyšování druhové rozmanitosti regionu. Na přípravě se podílejí partneři ze Saska a chomutovský zoopark.  Ing. Martin Motlík představil komisi již v současné době realizovaný projekt Informační centrum Fláje, podaný Povodím Ohře, státní podnik, který v něm má svého osvědčeného a dlouhodobého partnera, saský státní podnik Zemská správa přehrad (Staatsbetrieb Landestalsperrenverwaltung).

Komise se, podobně jako ostatní komise, zabývala svým příspěvkem do rozvojové strategie Euroregionu Krušnohoří. Své náměty bude směřovat na oba jednatele. Diskuse se vedla i o nedostatečné vzájemné informovanosti v případě ohrožení životního prostředí. Jak při požáru v loňském roce v Unipetrolu, tak i v případě nedávného požáru skládky Celio nebyly obce na saské straně informovány, přestože byl schválen projekt informačního portálu krizového managementu v programu na podporu přeshraniční spolupráce Cíl 3 a již v roce 2000 bylo pro informovanost veřejnosti založeno Ekologické centrum ro Krušnohoří v Mostě.

Členové komise v chomutovském zooparku jednali již několikrát, na jednání 31. 8. neskrývali obdiv nad jeho úspěšným rozvojem, který jim přiblížila ředitelka Iveta Rabasová.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY DNE 31.5. 2024

Dne 31.5. 2024 se konala řádně svolaná Valná hromada Euroregionu Krušnohoří z.s. v Kulturním domě Střelnice v Kadani. Roli hostitele se ujalo členské město Kadaň.

Poslední novinky

Nyní je možné podávat setkávací projekty s nedoložitelným počtem účastníků.
Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge vyhlašuje výzvu k podání návrhů na udělení prestižní Ceny Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge pro rok 2024. Toto ocenění je udělováno osobám, které se významným způsobem zasloužily o přeshraniční spolupráci v rámci Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge.
Vstoupili jsme do poslední fáze přípravy a testování pro podávání projektů z Fondu malých projektů pro širokou veřejnost.